Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 44

Hide thumbs

Advertisement

44 | Nederlands
Alleen scherpe schaafmessen zorgen voor een goede afna-
mecapaciteit en ontzien het elektrische gereedschap.
De geïntegreerde parkeerschoen (25) maakt ook het voort-
zetten van het schaven na onderbreking op een willekeurige
plek op het werkstuk mogelijk:
– Plaats het elektrische gereedschap met omlaag geklapte
parkeerschoen op de plaats van het werkstuk waar u ver-
der wilt werken.
– Schakel het elektrische gereedschap in.
– Verplaats de oplegdruk naar de voorste schaafzool en
schuif het elektrische gereedschap langzaam naar voren
(➊). Daarbij wordt de parkeerschoen naar boven wegge-
zwenkt (➋), zodat het achterste deel van de schaalzool
weer tegen het werkstuk zit.
– Geleid het elektrische gereedschap met gelijkmatige aan-
drukkracht over het te bewerken oppervlak (➌).
Kanten afschuinen (zie afbeelding E)
Met de V-groef (8) in de voorste schaafzool kunt u werkstuk-
kanten snel en gemakkelijk afschuinen. Plaats de schaafma-
chine daarvoor met de V-groef op de werkstukkant en leid de
machine langs de kant.
Gebruikte groef
geen
medium
Schaven met parallel- of verstekgeleider (zie
afbeeldingen F–H)
Monteer de parallelgeleider (17) of de verstekgeleider (21)
telkens met de bevestigingsschroef (20) op het elektrische
gereedschap (naar keuze voor of achter). Monteer afhanke-
lijk van toepassing de sponningdiepte-aanslag (24) met de
bevestigingsschroef (23) op het elektrische gereedschap
(naar keuze voor of achter).
Draai de vastzetmoer (19) los en stel de gewenste sponning-
breedte op de verdeelschaal (18) in. Draai de vastzetmoer
(19) weer vast.
Stel de gewenste sponningdiepte dienovereenkomstig met
de sponningdiepte-aanslag (24) in.
Voer de schaafbewerking enkele keren uit tot de gewenste
sponningdiepte bereikt is. Leid de schaafmachine met zij-
waartse aandrukkracht.
Afschuinen met verstekgeleider
Stel bij het afschuinen van
sponningen en vlakken de
vereiste afschuinhoek in met
de hoekinstelling (22).
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereed-
u
schap altijd de stekker uit het stopcontact.
Houd het elektrische gereedschap en de ventilatie-
u
openingen altijd schoon om goed en veilig te werken.
Zorg ervoor dat de parkeersteun (25) soepel blijft functione-
ren en reinig deze regelmatig.
Als de koolborstels versleten zijn, wordt het elektrische ge-
reedschap automatisch uitgeschakeld. Het elektrische ge-
reedschap moet voor onderhoud naar de klantenservice
worden opgestuurd. Zie voor adressen het gedeelte „Klan-
tenservice en gebruiksadvies".
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico's te voorkomen.
Klantenservice en gebruiksadvies
Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
Maat a (mm)
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
0 – 4
derdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com
4 – 9
Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over
onze producten en accessoires.
Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het product.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
gerecycled.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elek-
trische en elektronische oude apparaten en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikba-
re elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze worden herge-
bruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil!
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional