Download Print this page

Lietuvių K - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ēvelēšana ar paralēlo vai leņķa vadotni (attēli F–H)
Nostipriniet uz elektroinstrumenta paralēlo vadotni (17) vai
leņķa vadotni (21), izmantojot stiprinošo skrūvi (20) (pēc
vēlēšanās priekšpusē vai mugurpusē). Atbilstoši veicamā
darba raksturam, nostipriniet uz elektroinstrumenta malu
gropes dziļuma atduri (24), izmantojot stiprinošo skrūvi
(23) (pēc vēlēšanās priekšpusē vai mugurpusē).
Atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni (19) un iestatiet vēlamo
malu gropes platumu, vadoties pēc nolasījumiem uz skalas
(18). Tad no jauna stingri pieskrūvējiet fiksējošo uzgriezni
(19).
Regulējot malu gropes dziļuma atduri (24), iestatiet vēlamo
malu gropes dziļumu.
Veiciet ēvelēšanu vairākos paņēmienos, līdz tiek sasniegts
vēlamais gropes dziļums. Vadiet ēveli, ieturot sānu spiedienu
uz apstrādājamo priekšmetu (pēc vēlēšanās priekšpusē vai
mugurpusē).
Slīpā ēvelēšana ar leņķa vadotni
Veidojot slīpās sānu gropes
un apstrādājot slīpas
virsmas, atskrūvējiet
fiksējošo uzgriezni
ēvelēšanas leņķa iestatīšanai
(22) un iestatiet vēlamo
ēvelēšanas leņķi.
Apkalpošana un apkope
Apkalpošana un tīrīšana
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
u
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla kontaktligzdas.
Lai elektroinstruments darbotos droši un bez
u
atteikumiem, regulāri tīriet tā korpusu un ventilācijas
atveres.
Sekojiet, lai novietošanas balsts (25) brīvi pārvietotos, un
regulāri veiciet tā tīrīšanu.
Ja ir nolietojušās dzinēja ogles sukas, elektroinstruments
automātiski izslēdzas. Šādā gadījumā elektroinstruments
nekavējoties jānosūta uz klientu apkalpošanas remonta
darbnīcu, kuras adrese ir sniegta sadaļā „Klientu
apkalpošana un konsultācijas par lietošanu".
Ja nepieciešams nomainīt elektrokabeli, tas jāveic firmas
Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch
pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks
saglabāts vajadzīgais darba drošības līmenis.
Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas
par lietošanu
Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem
par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to
rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par
rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:
www.bosch-pt.com
Bosch Power Tools
Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā
rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to
piederumiem.
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz
izstrādājuma marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie elektroinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma
materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves
atkritumu tvertnē!
Tikai EK valstīm.
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par
nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs
direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā,
lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un
jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā
veidā.
Lietuvių k.
Saugos nuorodos
Bendrosios saugos nuorodos dirbantiems su
elektriniais įrankiais
Perskaitykite visus su šiuo elektri-
ĮSPĖJIMAS
niu įrankiu pateikiamus saugos
įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir speci-
fikacijas. Jei nepaisysite visų žemiau pateiktų instrukcijų,
galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir sunkiai susižaloti
arba sužaloti kitus asmenis.
Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir
ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.
Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įra-
nkis" apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su
maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo
laido).
Lietuvių k. | 157
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Bosch GHO 16-82 Professional

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional