Download Print this page

Български - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

120 | Български
Teşire cu limitator unghiular
La teşirea falţurilor şi
suprafeţelor, reglaţi unghiul
necesar al elicei cu ajutorul
dispozitivului de reglare a
unghiului (22).
Întreţinere şi service
Întreţinere şi curăţare
Înaintea oricăror intervenţii asupra sculei electrice
u
scoateţi cablul de alimentare afară din priză.
Pentru a putea lucra bine şi sigur, menţineţi curate
u
scula electrică şi fantele de aerisire ale acesteia.
Menţineţi mobilitatea sabotului de staţionare (25) şi
curăţaţi-l cu regularitate.
Dacă periile de carbon sunt consumate, scula electrică se
opreşte automat. Scula electrică trebuie expediată către
centrul de asistenţă tehnică în vederea efectuării întreţinerii
acestea; pentru adrese, consultaţi secţiunea „Centrul de
asistenţă tehnică şi consultanţă".
Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru
a evita punerea în pericol a siguranţei exploatării, această
operaţie se va executa de către Bosch sau de către un centru
autorizat de asistenţă tehnică post-vânzări pentru scule
electrice Bosch.
Serviciu de asistenţă tehnică post-vânzări şi
consultanţă clienţi
Serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzări răspunde
întrebărilor dumneavoastră privind întreţinerea şi repararea
produsului dumneavoastră cât şi privitor la piesele de
schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât şi
informaţii privind piesele de schimb găsiţi şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultanţă clienţi Bosch vă ajută cu plăcere în
chestiuni legate de produsele noastre şi accesoriile lor.
În caz de reclamaţii şi comenzi de piese de schimb vă rugăm
să indicaţi neapărat numărul de identificare compus din
10 cifre, conform plăcuţei indicatoare a tipului produsului.
România
Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro
Moldova
RIALTO-STUDIO S.R.L.
Piata Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chisinau
Tel.: + 373 22 840050/840054
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Fax: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md
Eliminare
Sculele electrice, accesoriile şi ambalajele trebuie
direcţionate către o staţie de revalorificare ecologică.
Nu aruncaţi sculele electrice în gunoiul
menajer!
Numai pentru ţările UE:
Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind sculele şi
aparatele electrice şi electronice uzate şi transpunerea
acesteia în legislaţia naţională, sculele electrice scoase din
uz trebuie colectate separat şi direcţionate către o staţie de
revalorificare ecologică.
Български
Указания за сигурност
Общи указания за безопасност за
електроинструменти
Прочетете всички предупрежде-
ПРЕДУПРЕЖ-
ния, указания, запознайте се с
ДЕНИЕ
фигурите и техническите харак-
теристики, приложени към електроинструмента. Про-
пуски при спазването на указанията по-долу могат да пре-
дизвикат токов удар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.
Използваният по-долу термин "електроинструмент" се от-
нася до захранвани от електрическата мрежа електроин-
струменти (със захранващ кабел) и до захранвани от аку-
мулаторна батерия електроинструменти (без захранващ
кабел).
Безопасност на работното място
Пазете работното си място чисто и добре осветено.
u
Разхвърляните или тъмни работни места са предпос-
тавка за инциденти.
Не работете с електроинструмента в среда с пови-
u
шена опасност от възникване на експлозия, в бли-
зост до леснозапалими течности, газове или прахо-
образни материали. По време на работа в електроин-
струментите се отделят искри, които могат да възпла-
менят прахообразни материали или пари.
Дръжте деца и странични лица на безопасно разсто-
u
яние, докато работите с електроинструмента. Ако
вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите кон-
трола над електроинструмента.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional