Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 121

Hide thumbs

Advertisement

Безопасност при работа с електрически ток
Щепселът на електроинструмента трябва да е под-
u
ходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не
се допуска изменяне на конструкцията на щепсе-
ла. Когато работите със занулени електроуреди, не
използвайте адаптери за щепсела. Ползването на
оригинални щепсели и контакти намалява риска от
възникване на токов удар.
Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела,
u
напр. тръби, отоплителни уреди, печки и хладилни-
ци. Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване
на токов удар е по‑голям.
Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и
u
влага. Проникването на вода в електроинструмента
повишава опасността от токов удар.
Не използвайте захранващия кабел за цели, за кои-
u
то той не е предвиден. Никога не използвайте зах-
ранващия кабел за пренасяне, теглене или откача-
ване на електроинструмента. Предпазвайте кабела
от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове
или до подвижни звена на машини. Повредени или
усукани кабели увеличават риска от възникване на то-
ков удар.
Когато работите с електроинструмент навън, изпол-
u
звайте само удължителни кабели, подходящи за ра-
бота на открито. Използването на удължител, пред-
назначен за работа на открито, намалява риска от въз-
никване на токов удар.
Ако се налага използването на електроинструмента
u
във влажна среда, използвайте предпазен прекъс-
вач за утечни токове. Използването на предпазен
прекъсвач за утечни токове намалява опасността от
възникване на токов удар.
Безопасен начин на работа
Бъдете концентрирани, следете внимателно дейст-
u
вията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не
използвайте електроинструмента, когато сте умо-
рени или под влиянието на наркотични вещества,
алкохол или упойващи лекарства. Един миг разсея-
ност при работа с електроинструмент може да има за
последствие изключително тежки наранявания.
Работете с предпазващо работно облекло. Винаги
u
носете предпазни очила. Носенето на подходящи за
ползвания електроинструмент и извършваната дей-
ност лични предпазни средства, като дихателна маска,
здрави плътнозатворени обувки със стабилен грай-
фер, защитна каска или шумозаглушители (антифо-
ни), намалява риска от възникване на трудова злопо-
лука.
Избягвайте опасността от включване на електроин-
u
струмента по невнимание. Преди да включите щеп-
села в контакта или да поставите батерията, както и
при пренасяне на електроинструмента, се уверя-
вайте, че пусковият прекъсвач е позиция "изключе-
но". Носенето на електроинструменти с пръст върху
пусковия прекъсвач или подаването на захранващо
Bosch Power Tools
напрежение, докато пусковият прекъсвач е включен,
увеличава опасността от трудови злополуки.
Преди да включите електроинструмента, се уверя-
u
вайте, че сте отстранили от него всички помощни
инструменти и гаечни ключове. Помощен инстру-
мент, забравен на въртящо се звено, може да причини
травми.
Избягвайте неестествените положения на тялото.
u
Работете в стабилно положение на тялото и във все-
ки момент поддържайте равновесие. Така ще може-
те да контролирате електроинструмента по-добре и по-
безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
Работете с подходящо облекло. Не работете с ши-
u
роки дрехи или украшения. Дръжте косата и дрехи-
те си на безопасно разстояние от движещи се зве-
на. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат
да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
Ако е възможно използването на външна аспираци-
u
онна система, се уверявайте, че тя е включена и
функционира изправно. Използването на аспираци-
онна система намалява рисковете, дължащи се на от-
делящи се при работа прахове.
Доброто познаване на електроинструмента вследс-
u
твие на честа работа с него не е повод за намалява-
не на вниманието и пренебрегване на мерките за
безопасност. Едно невнимателно действие може да
предизвика тежки наранявания само за части от секун-
дата.
Грижливо отношение към електроинструментите
Не претоварвайте електроинструмента. Използ-
u
вайте електроинструментите само съобразно тях-
ното предназначение. Ще работите по‑добре и
по‑безопасно, когато използвате подходящия електро-
инструмент в зададения от производителя диапазон на
натоварване.
Не използвайте електроинструмент, чиито пусков
u
прекъсвач е повреден. Електроинструмент, който не
може да бъде изключван и включван по предвидения
от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ре-
монтиран.
Преди да извършвате каквито и да е дейности по
u
електроинструмента, напр. настройване, смяна на
работен инструмент, както и когато го прибирате,
изключвайте щепсела от контакта, респ. изваждай-
те батерията, ако е възможно. Тази мярка премахва
опасността от задействане на електроинструмента по
невнимание.
Съхранявайте електроинструментите на места, къ-
u
дето не могат да бъдат достигнати от деца. Не до-
пускайте те да бъдат използвани от лица, които не
са запознати с начина на работа с тях и не са проче-
ли тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни
потребители, електроинструментите могат да бъдат из-
ключително опасни.
Поддържайте добре електроинструментите си и ак-
u
сесоарите им. Проверявайте дали подвижните зве-
Български | 121
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional