Download Print this page

Suomi - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Bare for land i EU:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle
elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til
nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger
kan brukes, samles inn og leveres inn til en miljøvennlig
resirkulering.

Suomi

Turvallisuusohjeet
Yleiset sähkötyökalujen turvaohjeet
Lue kaikki tämän sähkötyökalun
VAROITUS
mukana toimitetut varoitukset, oh-
jeet, kuvat ja tekniset tiedot. Alla mainittujen ohjeiden
noudattamisen laiminlyönti saattaa aiheuttaa sähköiskun, tu-
lipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.
Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet tulevai-
suutta varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
u
Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ym-
u
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pö-
lyä. Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryn.
Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyt-
u
täessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos suuntaat
huomiosi muualle.
Sähköturvallisuus
Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
u
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
minkäänlaisia pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa ole-
vat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköis-
kun vaaraa.
Vältä maadoitettujen pintojen, kuten putkien, patte-
u
reiden, liesien tai jääkaappien koskettamista. Säh-
köiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Ve-
u
den pääsy sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun ris-
kiä.
Bosch Power Tools
Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä johtoa säh-
u
kötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotul-
pan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja
liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet joh-
dot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
u
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaa-
raa.
Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteassa ympä-
u
ristössä, on käytettävä vikavirtasuojakytkintä. Vika-
virtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
Henkilöturvallisuus
Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja nou-
u
data tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä
käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huu-
meiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alai-
sena. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytet-
täessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
u
suojalaseja. Henkilökohtaisen suojavarustuksen (esim.
pölynaamari, luistamattomat turvajalkineet, suojakypärä
tai kuulonsuojaimet kulloisenkin tehtävän mukaan) käyttö
vähentää loukkaantumisriskiä.
Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että käynnis-
u
tyskytkin on kytketty pois päältä ennen kuin yhdistät
työkalun sähköverkkoon ja/tai akkuun, otat työkalun
käteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi
käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan
pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasen-
nossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
Poista mahdollinen säätötyökalu tai kiinnitysavain en-
u
nen kuin käynnistät sähkötyökalun. Kiinnitysavain tai
säätötyökalu, joka on unohdettu paikalleen sähkötyökalun
pyörivään osaan, saattaa aiheuttaa tapaturman.
Vältä kurkottelua. Huolehdi aina tukevasta seisoma-
u
asennosta ja tasapainosta. Näin pystyt paremmin hallit-
semaan sähkötyökalun odottamattomissa tilanteissa.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
u
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet
poissa liikkuvien osien ulottuvilta. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
Jos laitteissa on pölynpoistoliitäntä, varmista, että se
u
on kytketty oikein ja toimii kunnolla. Pölynpoistojär-
jestelmän käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Työskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-
u
suusmääräyksiä. Hetkellinenkin huolimattomuus voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.
Sähkötyökalun käyttö ja huolto
Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tar-
u
koitettua sähkötyökalua. Sopivan tehoisella sähkötyö-
kalulla teet työt paremmin ja turvallisemmin.
Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
u
pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei
Suomi | 59
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional