Download Print this page

Nederlands - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Per gli indirizzi, vedere il paragrafo «Servizio Clienti post-
vendita e consulenza tecnica».
Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di
collegamento, la stessa deve essere effettuata da Bosch op-
pure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elet-
troutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.
Servizio di assistenza e consulenza tecnica
Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relati-
ve alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista
esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono con-
sultabili anche sul sito www.bosch-pt.com
Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere
alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.
In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile.
Italia
Officina Elettroutensili
Robert Bosch S.p.A.
Corso Europa 2/A
20020 LAINATE (MI)
Tel.: (02) 3696 2663
Fax: (02) 3696 2662
Fax: (02) 3696 8677
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com
Svizzera
Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possible ordinare diret-
tamente on-line i ricambi.
Tel.: (044) 8471513
Fax: (044) 8471553
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente gli imbal-
laggi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed
all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elet-
troutensili diventati inservibili devono essere raccolti sepa-
ratamente ed essere smaltiti/riciclati nel rispetto dell'am-
biente.
Bosch Power Tools

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen
Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen
Lees alle waarschuwingen, veilig-
WAARSCHU-
heidsaanwijzingen, afbeeldingen
WING
en specificaties die bij dit elektri-
sche gereedschap worden geleverd. Als de hieronder ver-
melde aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een elek-
trische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip elektrisch ge-
reedschap heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-
sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder
netsnoer).
Veiligheid van de werkomgeving
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
u
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.
Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
u
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
Houd kinderen en andere personen tijdens het ge-
u
bruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.
Elektrische veiligheid
De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
u
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.
Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
u
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.
Houd het gereedschap uit de buurt van regen en
u
vocht. Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een elektrische
schok.
Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
u
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
Nederlands | 39
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional