Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 77

Hide thumbs

Advertisement

rem. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-
zwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nad
nim w nieoczekiwanych sytuacjach.
Serwis
Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wy-
u
konywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel
i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W ten
sposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja
elektronarzędzia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy ze
strugami
Przed odłożeniem narzędzia należy zaczekać, aż nóż
u
się zatrzyma. Odsłonięty i obracający się nóż może zaha-
czyć o powierzchnię, powodując utratę kontroli nad na-
rzędziem i poważne obrażenia.
Podczas wykonywania prac elektronarzędzie należy
u
trzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie, ponie-
waż frez mógłby natrafić na własny przewód zasilają-
cy. Przecięcie przewodu elektrycznego pod napięciem
może spowodować przekazanie napięcia na nieizolowane
części metalowe elektronarzędzia, grożąc porażeniem
prądem elektrycznym.
Należy zastosować zaciski lub inne podobne narzę-
u
dzia, aby zabezpieczyć i unieruchomić obrabiany ele-
ment na stabilnym podłożu. Trzymanie obrabianego ele-
mentu w ręku lub podpieranie go ciałem nie zapewnia od-
powiedniej stabilności i może prowadzić do utraty kontro-
li nad nim.
Przed przyłożeniem elektronarzędzia do przedmiotu
u
obrabianego, należy je uruchomić. W przeciwnym wy-
padku narzędzie robocze może zablokować się w obrabia-
nym materiale i spowodować odrzut.
Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebez-
u
pieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
Nie wolno obrabiać materiałów zawierających metal,
u
gwoździe lub śruby. Może to spowodować uszkodzenie
noża i wału nożowego, a także zwiększenie poziomu
drgań.
Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlo-
u
kalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lo-
kalnego dostawcy usługi. Kontakt z przewodami znajdu-
jącymi się pod napięciem może doprowadzić do powsta-
nia pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenie
przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.
Wniknięcie do przewodu wodociągowego powoduje szko-
dy rzeczowe lub może spowodować porażenie elektrycz-
ne.
Podczas obróbki strug należy trzymać w taki sposób,
u
aby podstawa struga przylegała płasko do obrabiane-
go materiału. W przeciwnym wypadku strug mógłby się
przechylić podczas zagłębiania się w materiale i spowo-
dować obrażenia.
Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy moc-
u
no w obydwu rękach i zapewnić bezpieczną pozycję
Bosch Power Tools
pracy. Prowadzenie elektronarzędzia oburącz sprzyja
bezpieczeństwu pracy.
Opis urządzenia i jego zastosowania
Należy przeczytać wszystkie wskazówki do-
tyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-
przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-
pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub
poważnych obrażeń ciała.
Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początku
instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie jest przeznaczone do strugania na twardym
i stabilnym podłożu materiałów drewnianych, np. belek lub
desek. Może być także stosowane do ukosowania krawędzi i
wręgowania.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-
si się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.
(1) Skala głębokości strugania
(2) Gałka do regulacji głębokości strugania (powierzch-
nia izolowana)
(3) Wyrzutnik wiórów (GHO 26-82 D: na prawą lub lewą
stronę)
(4) Blokada włącznika/wyłącznika
(5) Włącznik/wyłącznik
(6) Dźwignia do przestawiania kierunku wyrzutu wiórów
(GHO 26-82 D)
(7) Podstawa struga
(8) Rowek typu V
(9) Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(10) Głowica nożowa
(11) Element mocujący noża
(12) Śruba mocująca noża
(13) Nóż z węglików spiekanych (HM/TC)
(14) Klucz sześciokątny
(15) Wąż odsysający (Ø 35 mm)
A)
(16) Worek na pył/wióry
(17) Prowadnica równoległa
(18) Skala szerokości wręgowania
(19) Nakrętka ustalająca do regulacji szerokości wręgowa-
nia
(20) Śruba mocująca do prowadnicy równoległej/kątowej
A)
(21) Prowadnica kątowa
(22) Nakrętka ustalająca do regulacji kąta
(23) Śruba mocująca ogranicznika głębokości wręgowania
(24) Ogranicznik głębokości wręgowania
Polski | 77
A)
A)
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional