Download Print this page

Русский - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

96 | Русский
Lazítsa ki a (19) rögzítő anyát és állítsa be a (18) skálán a kí-
vánt falcolási szélességet. Húzza meg ismét szorosra a (19)
reteszelő csavart.
Állítsa be a (24) falcmélység-határolóval a kívánt falcolási
mélységet.
Hajtsa végre többször egymást után a gyalulási eljárást, amíg
el nem éri a kívánt falcolási mélységet. A gyalut oldalirányú
nyomással vezesse.
Ferdérevágás az állítható szögű ütközővel
Felületek ferdére vágásához
és falcoláshoz állítsa be a
(22) rögzítőanyával a kívánt
szöget.
Karbantartás és szerviz
Karbantartás és tisztítás
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
u
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
Tartsa mindig tisztán az elektromos kéziszerszámot és
u
annak szellőzőnyílásait, hogy jól és biztonságosan dol-
gozhasson.
Gondoskodjon arról, hogy a (25) parkoló talp szabadon mo-
zoghasson és rendszeresen tisztítsa meg azt.
Ha a szénkefék elhasználódtak, az elektromos kéziszerszám
automatikusan kikapcsolódik. Az elektromos kéziszerszámot
a Vevőszolgálatnak kell elküldeni karbantartás céljából. A cí-
meket lásd a „Vevőszolgálat és Alkalmazási Tanácsadás" c.
fejezetben.
Ha a csatlakozó vezetéket ki kell cserélni, akkor a cserével
csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos ké-
ziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, ne-
hogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.
Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával,
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szíve-
sen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt
segítséget.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10‑je-
gyű cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Tel.: +36 1 431 3835
Fax: +36 1 431 3888
E-mail: info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu
Eltávolítás
Az elektromos kéziszerszámokat, a tartozékokat és a csoma-
golást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell
újrafelhasználásra előkészíteni.
Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a
háztartási szemétbe!
Csak az EU‑tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-
zó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfele-
lő országok jogharmonizációjának megfelelően a már hasz-
nálhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell
gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra
felhasználásra le kell adni.
Русский
Toлько для стран Евразийского
экономического союза
(Таможенного союза)
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпу-
се изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендует-
ся к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты
изготовления без предварительной проверки (дату изго-
товления см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные дей-
ствия персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или по-
врежденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электри-
ческим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время
дождя (в распыляемой воде)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional