Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 135

Hide thumbs

Advertisement

zamenite nož rendea (13). HM/TC-nož za struganje ne smete
naknadno da oštrite.
Demontaža noža rendea (videti sliku A)
Radi okretanja ili zamene noža rendea (13) okrećite glavu
noža (10), dok klešta ne stoje paralelno sa potplatom
rendea (7).
➊ Otpustite dva pričvrsna vijka (12) šestougaonim
ključem (14) otprilike za 1 – 2 obrta.
➋ Ukoliko je neophodno, otpustite stezni element (11)
laganim udarcem odgovarajućim alatom, npr. drvenim
klinom.
➌ Izgurajte drvenim komadom nož rendea (13) bočno iz
glave noža (10).
Montaža noža rendea (videti sliku B)
Preko žleba vođice noža rendea obezbeđuje se pri promeni
odnosno okretanju uvek ravnomerno podešavanje visine.
Ukoliko je neophodno, očistite ležište noža u zateznom
elementu (11) i nož rendea (13).
Prilikom ugradnje noža za rendanje pazite na to da on
pravilno naseda u prijemnu vođicu zateznog elementa (11).
Nož za rendanje morate da ugradite centralno u odnosu na
potplatu sečiva (7) i da ga nivelišete. Zatim pritegnite 2
pričvrsna vijka (12) šestougaonim ključem (14).
Napomena: Pre puštanja u rad proverite pričvršćenost
vijaka za fiksiranje (12). Rukom obrćite glavu noža (10) i
uverite se da nož rendea nigde ne zapinje.
Usisavanje prašine/piljevine
Prašine od materijala kao što je premaz koji sadrži olovo,
neke vrste drveta, minerali i metal mogu biti štetni po
zdravlje. Dodir ili udisanje prašine mogu izazvati alergijske
reakcije i/ili oboljenja disajnih puteva radnika ili osoba koje
se nalaze u blizini.
Neke prašine kao od hrasta i bukve važe kao izazivači raka,
posebno u vezi sa dodatnim materijama za obradu drveta
(hromati, zaštitna sredstva za drvo). Sa materijalom koji
sadrži azbest smeju raditi samo stručnjaci.
– Koristite što je više moguće usisavanje prašine pogodno
za materijal.
– Pobrinite se za dobro provetravanje radnog mesta.
– Preporučuje se, da se nosi zaštitna maska za disanje sa
klasom filtera P2.
Obratite pažnju na propise za materijale koje treba
obrađivati u Vašoj zemlji.
Izbegavajte sakupljanje prašine na radnom mestu.
u
Prašine se mogu lako zapaliti.
Redovno čistite izlaz za piljevinu (3). Za čišćenje zapušenog
izlaza za piljevinu koristite upotrebljavajte adekvatan alat,
npr. drveni komad, komprimovani vazduh itd.
Nemojte rukama hvatati otvor za izbacivanje opiljaka.
u
Rotirajućim delovima možete da se povredite.
Koristite za obezbeđivanje optimalnog usisavanja uvek
uređaj za usisavanje sa strane ili neku vreću za prašinu/
strugotinu.
Bosch Power Tools
Spoljno usisavanje (videti sliku C)
Nataknite usisno crevo (15) (pribor) na izlaz za piljevinu (3).
Povežite usisno crevo (15) sa usisivačem (pribor). Pregled
priključaka na različite usisivače naći ćete na kraju ovog
uputstva. Usisivač mora biti pogodan za materijal koji treba
obrađivati.
Koristite prilikom usisavanja posebno po zdravlje štetnih
prašina, prašine koje izazivaju rak ili suvih prašina specijalan
usisivač.
Samostalno usisavanje (videti sliku C)
Kod manjih radova možete da priključite vreću za prašinu/
piljevinu (pribor) (16). Utaknite priključak vreće za prašinu u
izlaz za piljevinu (3). Na vreme ispraznite vreću za prašinu/
piljevinu (16) kako bi se optimalno očuvao prihvat prašine.
Po izboru otvor za strugotinu (GHO 26-82 D)
Polugom za premeštanje (6) izlaz za piljevinu (3) može da se
premesti nalevo ili nadesno. Pritiskajte polugu za
premeštanje (6) sve dok ne ulegne u krajnju poziciju.
Izabrani smer izlaza za piljevinu prikazan je simbolom
strelice na poluzi za premeštanje (6).
Režim rada
Vrste režima rada
Podešavanje debljine strugotine
Obrtnim dugmetom (2) može da se podesi debljina
strugotine kontinuirano od 0 – 1,6 mm (GHO 16-82) ili 0 –
2,6 mm (GHO 26-82 D) pomoću skale za debljinu strugotine
(1) (podela skale = 0,1 mm).
Podnožje za odlaganje (vidi sliku D)
Podnožje za odlaganje (25) omogućuje odlaganje
električnog alata odmah nakom radnog postupka bez
opasnosti da se ošteti radni komad ili nož rendea. Tokom
radnog postupka podnožje za odlaganje (25) se podiže i
zadnji deo potplate noža rendea (7) se oslobađa.
Napomena: Ne smete da demontirate podnožje za odlaganje
(25).
Puštanje u rad
Obratite pažnju na napon mreže! Napon strujnog
u
izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj
tablici električnog alata. Električni alati označeni sa
230 V mogu da rade i sa 220 V.
Uključivanje/isključivanje
Uverite se da možete da pritisnete prekidač za
u
uključivanje/isključivanje, a da ne sklanjate ruku sa
drške.
Za puštanje u rad električnog alata aktivirajte prvo blokadu
uključivanja (4) i pritisnite zatim prekidač za uključivanje/
isključivanje (5) i držite ga pritisnutim.
Da biste isključili električni alat, pustite prekidač za
uključivanje/isključivanje (5).
Srpski | 135
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional