Download Print this page

Norsk - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

54 | Norsk

Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena
u
för bra och säkert arbete.
Håll stativet (25) fritt och rengör det regelbundet.
Vid förbrukade släpkol frånkopplas elverktyget automatiskt.
Elverktyget ska skickas till kundtjänst omgående. För
adresser, se avsnittet "Kundtjänst och
användningsrådgivning".
Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
Kundtjänst och applikationsrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar
och informationer om reservdelar hittar du också under:
www.bosch-pt.com
Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med
frågor om våra produkter och tillbehören till dem.
Ange alltid det 10‑siffriga produktnumret, som finns på
produktens typskylt, vid förfrågningar och
reservdelsbeställningar.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förpackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg bland hushållsavfallet!
Endast för EU‑länder:
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om förbrukade
elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i
nationell rätt måste obrukbara elverktyg omhändertas
separat och på ett miljövänligt sätt lämnas in för återvinning.
Norsk
Sikkerhetsanvisninger
Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktøy
Les alle sikkerhetsanvisningene,
ADVARSEL
instruksjonene, illustrasjonene og
spesifikasjonene som følger med dette
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
elektroverktøyet. Manglende overholdelse av
anvisningene nedenfor kan medføre elektrisk støt, brann og/
eller alvorlige personskader.
Ta godt vare på alle advarslene og all informasjonen.
Med begrepet "elektroverktøy" i advarslene menes
nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne
(uten ledning) elektroverktøy.
Sikkerhet på arbeidsplassen
Sørg for at arbeidsplassen til enhver tid er ryddig og
u
har god belysning. Rot eller dårlig lys innebærer stor fare
for uhell.
Bruk ikke elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
u
omgivelser, for eksempel der det finnes brennbare
væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy lager gnister
som kan antenne støv eller damp.
Hold barn og andre personer unna når et
u
elektroverktøy brukes. Hvis du blir forstyrret under
arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Støpselet til elektroverktøyet må passe i
u
stikkontakten. Støpselet må ikke endres på noen
måte. Bruk ikke adapterstøpsler sammen med
jordede elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er
forandret på og passende stikkontakter, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør,
u
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare
for elektrisk støt hvis kroppen din er jordet.
Elektroverktøy må ikke utsettes for regn eller
u
fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy,
øker risikoen for elektriske støt.
Ikke bruk ledningen til andre formål enn den er
u
beregnet for. Bruk aldri ledningen til å bære eller
trekke elektroverktøyet eller koble det fra
strømforsyningen. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller deler som beveger seg. Med
skadede eller sammenfiltrede ledninger øker risikoen for
elektrisk støt.
Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må
u
du bruke en skjøteledning som er egnet for utendørs
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
u
fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.
Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk
støt.
Personsikkerhet
Vær oppmerksom, følg med på det du gjør og utvis
u
sunn fornuft når du arbeider med et elektroverktøy.
Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller er
påvirket av alkohol eller andre rusmidler eller
medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk
av elektroverktøyet kan føre til alvorlige personskader.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
u
øyebeskyttelse. Bruk av egnet personlig
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional