Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 153

Hide thumbs

Advertisement

elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī
pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad
elektroinstruments ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes
gadījums.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas izņemiet no tā
u
regulējošos rīkus vai atslēgas. Regulējošais rīks vai
atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta
kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
Nesniedzieties pārāk tālu. Jebkurā situācijā
u
saglabājiet līdzsvaru un stingru stāju. Tas atvieglos
elektroinstrumenta vadīšanu neparedzētās situācijās.
Nēsājiet darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā
u
nenēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas.
Netuviniet garus matus un drēbes kustošām daļām.
Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties
kustošajās daļās.
Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot
u
putekļu uzsūkšanas vai savākšanas, nodrošiniet, lai tā
būtu pievienota un tiktu pareizi lietota. Pielietojot
putekļu savākšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz
veselību.
Nepaļaujieties uz iemaņām, kas iegūtas, bieži lietojot
u
instrumentus, neieslīgstiet pašapmierinātībā un
neignorējiet instrumenta drošas lietošanas principus.
Neuzmanīgas rīcības dēļ dažās sekundes daļās var gūt
nopietnu savainojumu.
Saudzīga apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem
Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Ikvienam darbam
u
izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu.
Elektroinstruments darbojas labāk un drošāk pie
nominālās slodzes.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to ar ieslēdzēja
u
palīdzību nevar ieslēgt un izslēgt. Elektroinstruments,
ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to
nepieciešams remontēt.
Pirms elektroinstrumenta regulēšanas, piederumu
u
nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai atvienojiet tā
elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla
vai izņemiet no tā akumulatoru, ja tas ir izņemams.
Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaušu
ieslēgšanos.
Ja elektroinstruments netiek lietots, uzglabājiet to
u
piemērotā vietā, kur elektroinstruments nav
sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to
rīkoties vai nav iepazinušās ar šiem noteikumiem. Ja
elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas
var apdraudēt cilvēku veselību.
Savlaicīgi apkalpojiet elektroinstrumentus un to
u
piederumus. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas nav
nobīdījušās un ir droši iestiprinātas, vai kāda no daļām
nav salauzta un vai nepastāv jebkuri citi apstākļi, kas
varētu nelabvēlīgi ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, nodrošiniet,
lai tas pirms lietošanas tiktu izremontēts. Daudzi
nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments
pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.
Bosch Power Tools
Uzturiet griezošos darbinstrumentus asus un tīrus.
u
Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem
griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir
vieglāk vadāmi.
Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus,
u
piederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit
sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos
lietošanas apstākļus un veicamā darba raksturu.
Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem,
kuriem to ir paredzējis ražotājs, ir bīstama un var novest
pie neparedzamām sekām.
Uzturiet elektroinstrumenta rokturus un noturvirsmas
u
sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slideni
rokturi un noturvirsmas traucē efektīvi rīkoties ar
elektroinstrumentu un to droši vadīt neparedzētās
situācijās.
Apkalpošana
Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu
u
kvalificēts personāls, nomaiņai izmantojot vienīgi
identiskas rezerves daļas. Tikai tā ir iespējams panākt
un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.
Drošības noteikumi ēvelēm
Pirms instrumenta novietošanas nogaidiet, līdz tā
u
asmeņi apstājas. Nenosegti rotējoši asmeņi var ieķerties
virsmā, kas var izraisīt kontroles zaudēšanu pār
instrumentu un radīt nopietnu savainojumu.
Turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām
u
noturvirsmām, jo grieznis var skart paša instrumenta
elektrokabeli. Pārgriežot spriegumnesošus vadus,
spriegums var nonākt arī uz elektroinstrumenta
nenosegtajām metāla daļām, kā rezultātā lietotājs var
saņemt elektrisko triecienu.
Lietojiet spīles vai citu praktisku ierīci, lai atbalstītu
u
apstrādājamo priekšmetu un nostiprinātu to uz
stabilas platformas. Turot apstrādājamo priekšmetu ar
roku vai atbalstot to ar savu ķermeni, priekšmets
nenoturas stabilā stāvoklī un var izraisīt kontroles
zaudēšanu pār darba procesu.
Kontaktējiet darbinstrumentu ar apstrādājamo
u
priekšmetu tikai pēc elektroinstrumenta ieslēgšanas.
Tas ļaus izvairīties no atsitiena, kas var notikt,
darbinstrumentam iestrēgstot apstrādājamajā
priekšmetā.
Neievietojiet rokas skaidu izvadatverē. Instrumenta
u
rotējošās daļas var radīt savainojumus.
Neveiciet ēvelēšanu pāri metāla priekšmetiem,
u
naglām vai skrūvēm. Tas var sabojāt asmeni un asmens
vārpstu, kā arī izraisīt pastiprinātu vibrāciju.
Lietojot piemērotu metālmeklētāju, pārbaudiet, vai
u
apstrādes vietu nešķērso slēptas komunālapgādes
līnijas, vai arī griezieties pēc konsultācijas vietējā
komunālās saimniecības iestādē. Darbinstrumenta
saskaršanās ar elektropārvades līniju var izraisīt
aizdegšanos vai būt par cēloni elektriskajam triecienam.
Bojājums gāzes pārvades līnijā var izraisīt sprādzienu.
Latviešu | 153
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional