Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

48 | Dansk
Støv-/spånudsugning
Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Berø-
ring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktioner
og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller personer,
der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer til
træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). Asbest-
holdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materi-
aler, der skal bearbejdes.
Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen. Støv
u
kan let antænde sig selv.
Rengør spånudkastet (3) regelmæssigt. Brug et egnet værk-
tøj til rengøring af et tilstoppet spånudkast som f.eks. et
stykke træ, trykluft etc.
Kom ikke hænderne ind i spånudkastet. De kan blive
u
fanget og beskadiget af de roterende dele.
Brug altid en ekstern udsugningsanordning eller en støv-/
spånpose for at sikre en optimal udsugning.
Ekstern udsugning (se billede C)
Sæt en udsugningsslange (15) (tilbehør) på spånudkastet
(3).
Forbind udsugningsslangen (15) med en støvsuger (tilbe-
hør). Du finder en oversigt over tilslutning til forskellige støv-
sugere i slutningen af denne vejledning. Støvsugeren skal
være egnet til det materiale, som skal opsuges.
Anvend en specialstøvsuger til opsugning af særligt sund-
hedsfarligt, kræftfremkaldende eller tørt støv.
Egen opsugning (se billedet C)
Ved mindre opgaver kan du tilslutte en støv‑/spånpose (til-
behør) (16). Sæt støvposestudsen fast i spånudkastet (3).
Tøm støv-/spånposen (16) i god tid, så støvopsamlingen al-
tid virker optimalt.
Valgfrit spånudkast (GHO 26-82 D)
Med omstillingshåndtaget (6) kan spånudkastet (3) omstil-
les mod højre eller venstre. Tryk altid omstillingshåndtaget
(6) i endeposition, til det går i indgreb. Den valgte spånudka-
stretning vises med et pilsymbol på omstillingshåndtaget
(6).
Brug
Driftstilstande
Indstilling af spåndybde
Med drejeknappen (2) kan spåndybden indstilles trinløst
fra 0 til 1,6 mm (GHO 16-82) eller fra 0 til 2,6 mm (GHO
26-82 D) ud fra spåndybdeskalaen (1) (skalainddeling = 0,1
mm).
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Parkeringssko (se billede D)
Parkeringsskoen (25) gør det muligt at sætte el-værktøjet
ned umiddelbart efter arbejdet uden risiko for at beskadige
emne eller høvlekniv. Ved arbejdsprocessen svinges parke-
ringsskoen (25) op, og den bageste del af høvlsålen (7) frigi-
ves.
Bemærk: Parkeringsskoen (25) må ikke afmonteres.
Ibrugtagning
Kontrollér netspændingen! Strømkildens spænding
u
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El‑værktøj til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
Tænd/sluk
Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen
u
uden at slippe håndtaget.
Ved ibrugtagning af el-værktøjet skal du først aktivere kon-
taktspærren (4) og derefter trykke på tænd/sluk-kontakten
(5) og holde den inde.
El‑værktøjet slukkes ved at slippe tænd/sluk-kontakten (5)
igen.
Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-kontakten (5)
ikke fastlåses, men skal trykkes ned og hele tiden holdes ne-
de under arbejdet.
Arbejdsvejledning
Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-
u
bejde på el‑værktøjet.
Høvling (se billede D)
Indstil den ønskede spåndybde, og sæt el-værktøjet an mod
emnet med den forreste del af høvlsålen (7).
El‑værktøjet skal altid være tændt, når det føres hen
u
til emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsats-
værktøjet sætter sig fast i emnet.
Tænd el-værktøjet, og før det med en jævn fremføring hen
over overfladen, der skal bearbejdes.
For at opnå fine overflader skal du kun arbejde med lille
fremføring og udøve tryk på midten af høvlsålen.
Ved bearbejdning af hårde materialer, f.eks. hårdt træ, samt
ved udnyttelse af den maksimale høvlbredde skal du kun
indstille små spåndybder og om nødvendigt reducere
høvlfremføringen.
For kraftig fremføring forringer overfladens kvalitet og kan
forårsage en hurtig tilstopning af spånudkastet.
Kun skarpe høvleknive giver en god skæreydelse og skåner
el-værktøjet.
Med den integrerede parkeringssko (25) er det også muligt
at fortsætte høvlingen et vilkårligt sted på emnet efter en af-
brydelse:
– Sæt el-værktøjet, med parkeringsskoen klappet ned, det
sted på emnet, hvor bearbejdningen skal fortsætte.
– Tænd for el-værktøjet.
– Flyt støttetrykket til den forreste del af høvlsålen, og skub
langsomt el-værktøjet fremad (➊). Herved svinges parke-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional