Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 76

Hide thumbs

Advertisement

76 | Polski
Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z desz-
u
czem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-
nym.
Nie używać przewodu zasilającego do innych celów.
u
Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani prze-
suwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmować
wtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewód
należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy
go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho-
mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane prze-
wody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, na-
u
leży upewnić się, że przedłużacz jest przeznaczony do
pracy na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczone-
go do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prą-
dem elektrycznym.
Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektrona-
u
rzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je do
źródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronny
różnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochron-
nego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osób
Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
u
czujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i z
rozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzę-
dziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływem
narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod-
czas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniami
ciała.
Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawsze
u
nosić okulary ochronne. Środki ochrony osobistej, np.
maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kask
ochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warun-
kach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.
Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-
u
dzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródła
zasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesie-
niem albo transportem urządzenia, należy upewnić
się, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozy-
cji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcem
opartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniaz-
da sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może stać
się przyczyną wypadków.
Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć
u
wszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.
Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych czę-
ściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.
Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-
u
leży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi. Dzięki temu można będzie łatwiej zapano-
wać nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytu-
acjach.
Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić
u
luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzy-
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
mać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria
lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome
części.
Jeżeli producent przewidział możliwość podłączenia
u
odkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upew-
nić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowa-
ne. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć
zagrożenie zdrowia pyłami.
Nie wolno dopuścić, aby rutyna, nabyta w wyniku czę-
u
stej pracy elektronarzędziem, zastąpiła ścisłe prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa. Brak ostrożności i
rozwagi podczas obsługi elektronarzędzia może w ułamku
spowodować ciężkie obrażenia.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy do-
u
brać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanej
czynności. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wy-
kona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiej
jest przystosowane.
Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonym
u
włącznikiem/wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którym
nie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika,
stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,
u
przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elek-
tronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowe-
go i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności
ogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-
narzędzia.
Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
u
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznane
lub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektrona-
rzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są nie-
bezpieczne.
Elektronarzędzia i osprzęt należy utrzymywać w nie-
u
nagannym stanie technicznym. Należy kontrolować,
czy ruchome części urządzenia prawidłowo funkcjonu-
ją i nie są zablokowane, czy nie doszło do uszkodzenia
niektórych części oraz czy nie występują inne okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działa-
nie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy na-
prawić przed użyciem elektronarzędzia. Wiele wypad-
ków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją elek-
tronarzędzi.
Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających i
u
regularnie je ostrzyć. Starannie konserwowane, ostre
narzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze w
obsłudze.
Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. na-
u
leży używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględ-
niać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-
wanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich prze-
znaczeniem jest niebezpieczne.
Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być za-
u
wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional