Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

52 | Svensk
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna
variera.
Buller-/vibrationsdata
Bullernivåvärde fastställt enligt EN 62841-2-14.
Den A-klassade bullernivån hos elverktyg ligger typiskt på:
bullertrycknivå 84 dB(A); bullernivå 95 dB(A). Osäkerhet
K = 3 dB.
Bär hörselskydd!
Totala vibrationsvärden a
(vektorsumma för tre riktningar)
h
och osäkerhet K beräknad enligt EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa
anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som
normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med
varandra. Mätmetoden är även lämplig för preliminär
bedömning av vibrations- och bullernivån.
Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den
huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot
elverktyget används för andra ändamål, med andra
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån
under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.
För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör
även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är
igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och
bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Montage
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs
u
på elverktyget.
Verktygsbyte
Var försiktig vid byte av hyvelkniven. Ta inte i
u
hyvelknivens egg. Du kan skada dig på de vassa
kanterna.
Använd endast original HM/TC-hyvelkniv från Bosch.
Hyvelkniven i hårdmetall (HM/TC) har två eggar och kan
vändas. Om båda eggar är slöa måste hyvelkniven (13)
bytas ut. HM/TC-hyvelkniven får inte efterslipas.
Demontera hyvelkniven (se bild A)
För att vända eller byta ut hyvelkniven (13) vrider du
knivhuvudet (10) tills det står parallellt med hyvelsulan (7).
➊ Lossa de 2 fästskruvarna (12) med insexnyckeln (14)
ca. 1–2 varv.
➋ Lossa vid behov fästet (11) genom ett lätt slag med
lämpligt verktyg, t.ex. en träkil.
➌ Skjut hyvelkniven (13) sidlängs ur knivhuvudet (10)
med en träbit.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Montera hyvelkniven (se bild B)
Genom styrspåret på hyvelkniven garanteras en jämn
höjdinställning.
Vid behov, rengör knivfästet (11) och hyvelkniven (13).
Vid montering av hyvelkniven, se till att den sitter korrekt i
fästets (11) skena. Hyvelkniven ska monteras och riktas in
centrerat mot hyvelsulan (7). Dra sedan åt de 2
fästskruvarna (12) med insexnyckeln (14).
Observera: innan idrifttagning, kontrollera att fästskruvarna
(12) sitter fast. Vrid knivhuvudet (10) för hand och se till att
hyvelkniven inte berör någon annan del.
Damm-/spånutsugning
Dammet från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
träslag, mineraler och metall kan vara hälsovådligt. Beröring
eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner
och/eller andningsbesvär hos användaren eller personer
som uppehåller sig i närheten.
Vissa damm från ek eller bok anses vara cancerogena,
speciellt då i förbindelse med tillsatsämnen för
träbehandling (kromat, träkonserveringsmedel). Endast
yrkesmän får bearbeta asbesthaltigt material.
– Använd om möjligt en för materialet lämplig
dammutsugning.
– Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
– Vi rekommenderar ett andningsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbetat
material.
Undvik dammanhopning på arbetsplatsen. Damm kan
u
lätt självantändas.
Rengör spånutkastet (3) regelbundet. För att rengöra ett
igensatt spånutkast ska lämpligt verktyg användas, som t.ex.
en träbit eller tryckluft etc.
Stick inte in handen i spånutmatningen. Du kan skada
u
dig på roterande delar.
För att garantera ett optimalt utsug ska ett externt utsug eller
en damm-/spånpåse användas.
Externt utsug (se bild C)
Sätt en utsugsslang (15) (tillbehör) på spånutkastet (3).
Anslut utsugsslangen (15) till en dammsugare (tillbehör). En
översikt över anslutning till olika sugare finns i slutet av
denna bruksanvisning. Dammsugaren måste vara lämplig för
det material som ska bearbetas.
Använd en specialsug för att suga hälsovådligt och
cancerframkallande eller torrt damm.
Eget utsug (se bild C)
Vid mindre arbeten kan du ansluta en damm-/spånpåse
(tillbehör) (16). Sätt fast dammpåsens stuts i spånutkastet
(3). Töm damm-/spånpåsen (16) i god tid så att
dammutsuget förblir optimalt.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional