Download  Print this page

Svensk - Bosch PHO 1500 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gælder kun i EU‑lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Svensk

Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
Läs alla säkerhetsvarningar,
VARNING
instruktioner och specifikationer
som tillhandahålls med detta elverktyg. Fel som uppstår
till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka
elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med
nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Ostädade
u
och mörka areor ökar olycksrisken.
Använd inte elverktyget i explosionsfarliga
u
omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.
Håll under arbetet med elverktyget barn och
u
obehöriga personer på betryggande avstånd. Om du
störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen
över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
u
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande
vägguttag reducerar risken för elstöt.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
u
värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
Skydda elverktyg mot regn och väta. Tränger vatten in
u
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
Missbruka inte nätsladden. Använd inte nätsladden
u
för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller
för att dra stickproppen ur vägguttaget. Skadade eller
tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
u
endast förlängningssladdar som är avsedda för
utomhusbruk. Om en lämplig förlängningssladd för
utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
u
undvika att elverktyget används i fuktig miljö.
Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.
Bosch Power Tools
Personsäkerhet
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
u
elverktyget med förnuft. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller om du är påverkad av droger,
alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg
kan även en kort ouppmärksamhet leda till allvarliga
kroppsskador.
Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid
u
skyddsglasögon. Användning av personlig
skyddsutrustning, som t. ex. dammfiltermask, halkfria
säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd, som är
anpassade för användningsområdet, reducerar risken för
kroppsskada.
Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
u
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter
stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar
bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär
elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter
påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
u
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel
i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du alltid
u
står stadigt och håller balansen. I detta fall kan du
lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande
u
kläder eller smycken. Håll håret och kläderna borta
från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och
smycken kan dras in av roterande delar.
När elverktyg används med dammsugnings- och
u
‑uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt
monterade och används på korrekt sätt. Användning
av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.
Låt inte vanan att ofta använda verktygen göra att du
u
blir slarvig och ignorerar verktygets
säkerhetsprinciper. En vårdslös åtgärd kan leda till
allvarlig personskada inom bråkdelen av en sekund.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg
u
för det jobb du tänker göra. Med ett lämpligt elverktyg
kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet
effektområde.
Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
u
användas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur
är farligt och måste repareras.
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort
u
batteriet, om det kan tas ut ur elverktyget, innan
inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller
elverktyget lagras. Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt
u
elverktyget inte användas av personer som inte är
förtrogna med dess användning eller inte läst denna
anvisning. Elverktygen är farliga om de används av
oerfarna personer.
Svensk | 51
1 609 92A 49E | (12.11.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch PHO 1500 Professional

  Related Content for Bosch PHO 1500 Professional

This manual is also suitable for:

Pho 2000 professional