Download  Print this page

Advertisement

¦
Licens
Tillverkas på licens av Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
K orrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,
headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på
miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör
kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören
kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans
med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver,
kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på
ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till
materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
Se till att hålla angivet avstånd mellan produkten och andra föremål (t.ex. väggar) för att ventilationen ska vara tillräcklig.
Om detta inte följs kan det orsaka brand eller produktproblem på grund av för hög inre temperatur i produkten.
När du använder ett stativ eller ett väggstativ ska du endast använda delar som tillhandahålls av Samsung Electronics.
x
Om du använder delar från en annan tillverkare kan det orsaka problem med produkten eller skador på grund av att produkten faller.
Utseendet kan skilja sig beroende på produkt.
Installation med stativ.
10 cm
Säkra installationsutrymmet
10 cm
10 cm
Installation med väggfäste.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
39
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: