Download  Print this page

Advertisement

¦
Lyssna via mottagaren
Du kan lyssna på ljud via en mottagare (hemmabio) istället för en TV-högtalare.
1. Välj Mottagare och ställ in till På.
2. Tryck på EXIT-knappen när du vill avsluta.
IOm mottagaren endast stöder ljud kanske den inte visas i enhetslistan.
Mottagaren fungerar när du har anslutit det optiska in-uttaget på mottagaren till DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-
uttaget på TV:n.
När mottagaren (hemmabion) är inställd till På kan du höra ljud från TV:ns optiska uttag. När TV:n visar en DTV-
signal (luftburen) skickar TV:n ut 5.1 kanalljud till hemmabions mottagare. När källan är en digital komponent,
såsom en DVD-spelare och är ansluten till TV:n via HDMI, hörs bara 2-kanaligt ljud från hemmabions mottagare.
OBS!
x
Du kan bara kontrollera Anynet+-enheter med TV-fjärrkontrollen, inte knapparna på TV:n.
x
TV:ns fjärrkontroll kanske inte alltid fungerar. I så fall ska du åter välja Anynet+ -enheten.
x
Anynet+-funktionerna fungerar inte med produkter från andra tillverkare.
¦
Felsökning för Anynet+
Problem
Anynet+ fungerar inte.
Jag vill starta Anynet+.
Jag vill stänga Anynet+.
Meddelandet "Ansluter till
Anynet+-enhet" visas på skärmen.
Anynet+-enheten spelar inte upp
något.
Den anslutna enheten visas inte.
Det går inte att spela in TV-
program.
TV-ljudet kommer inte ut ur
mottagaren.
Möjlig lösning
Kontrollera om enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet stöder Anynet+-enheter.
Anslut endast en mottagare (hemmabio).
Kontrollera om strömkabeln till Anynet+-enheten är ansluten som den skall.
Kontrollera Anynet+-enheternas Video-/Audio-/HDMI-anslutningar.
Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt till På i inställningsmenyn för Anynet+.
Kontrollera om TV:ns fjärrkontroll är i TV-läge.
Kontrollera om Anynet+-unika fjärrkontrollen används.
Anynet+ fungerar inte under vissa förhållanden. (Söka kanaler, använda Media Play (USB) eller Plug & Play
(Initial inställning), etc.)
När du ansluter eller avlägsnar HDMI-kabeln, se till att du söker enheter igen eller starta om TV:n.
Kontrollera om Anynet+-funktionen för Anynet+-enheten är på.
Kontrollera om Anynet+-enheten är korrekt ansluten till TV:n och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är
inställt på På i inställningsmenyn för Anynet+.
Tryck sedan på TOOLS-knappen för att visa Anynet+-menyn och välja en meny du vill ha.
Välj Visa TV i menyn Anynet+.
Tryck på SOURCE på TV:ns fjärrkontroll och välj en annan enhet än Anynet+.
Tryck på knappen
P
>/< och
när en tunerinbäddad Anynet+-enhet inte är ansluten.)
Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
Använd fjärrkontrollen när Anynet+-inställningen eller växlingen till visningsläget är klar.
Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när Plug & Play (Initial inställning) pågår.
Kontrollera om enheten stöder Anynet+-funktioner eller inte.
Kontrollera om HDMI-kabeln är rätt ansluten eller inte.
Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt till På i inställningsmenyn för Anynet+.
Sök Anynet+-enheter igen.
Du kan bara ansluta en Anynet+-enhet med HDMI-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet+-
funktionerna.
Om den avslutas på grund av en onormal händelse, såsom att HDMI-kabeln eller strömsladden kopplas ur
eller vid ett strömavbrott, ska du upprepa enhetssökningen.
Kontrollera om antennuttaget på inspelningsenheten är korrekt anslutet.
Anslut den optiska kabeln mellan TV och mottagare.
PRE-CH
för att ändra TV-läge. (Observera att kanalknappen endast fungerar
31
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: