Download  Print this page

Advertisement

■ Kanalkilde (Digital og Analog / Digital / Analog): Velg
kanalkilden du vil lagre.
Når du velger Kabel → Digital og Analog eller Digital:
Oppgi en verdi for å skanne etter kabelkanaler.
Søkemodus (Full / Nettverk / Rask): Søker etter alle
kanaler med aktive kringkastingsstasjoner og lagrer dem
på TV-en.
Hvis du velger Rask, kan du konfigurere
Nettverk, Nettverks-ID, Frekvens, Modulasjon
og Symbolhastighet manuelt ved å trykke på
knappen på fjernkontrollen.
Nettverk (Auto / Manuell): Velger innstillingsmodusen
Nettverks-ID: fra Auto eller Manuell.
Nettverks-ID: Når Nettverk erManuell, kan du
konfigurere
Nettverks-ID: med nummertastene.
Frekvens: Viser kanalens frekvens (varierer for hvert
land).
Modulasjon: Viser tilgjengelige modulasjonsverdier.
Symboltakt: Viser tilgjengelige symbolhastigheter.
■ Kabelmodus (Kabelnettverk / SMATV-nettverk) (kun
Norge): Velg Kabelmodus som skal lagres.
Denne funksjonen er tilgjengelig når du har flere
nettverk.
Manuell lagring
Søker manuelt etter en kanal og lagrer i TV-en.
■ Digital kanal: Når søkingen er ferdig, oppdateres
kanalene i kanallisten.
Når du velger Antenne → Antenne: Kanal, Frekvens,
Båndbredde
Når du velger Antenne → Kabel: Frekvens,
Modulasjon, Symbolhastighet
■ Analog kanal (Program, Fargesystem, Lydsystem,
Kanal, Søk): Hvis det ikke er lyd eller lyden er unormal,
velger du den aktuelle lydstandarden på nytt.
Kanalmodus
x
P (programmodus): Når du er ferdig med
innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område
tildelt plassnumre fra P0 til P99. I denne modusen
kan du velge en kanal ved å angi posisjonsnummeret
til kanalen.
x
C (antennekanalmodus) / S (kabelkanalmodus):
Med disse to modusene kan du velge en kanal
ved å legge inn det tilhørende nummeret for hver
antennekringkastingsstasjon eller kabelkanal.
¦
Redigere kanaler
Alternativmeny for Kanalstyring
(i Kanalstyring)
1. Velg en kanal og trykk på TOOLS-knappen.
2. Rediger kanalnavnet eller -nummeret med menyen
Rediger kanalnavn eller Rediger kanalnummer.
■ Rediger kanalnavn (bare analoge kanaler): Tildel ditt
eget kanalnavn.
■ Rediger kanalnummer (bare digitale kanaler): Rediger
nummeret ved å trykke på nummertastene du ønsker.
¦
Andre funksjoner
Kanalstyring
Alternativmeny for Kanalstyring
Still inn hver kanal med menyalternativene for Kanalstyring
(Lås / Lås opp, Timer-visning, Sorter, Slett, Velg alle /
Velg bort alle). Elementer på alternativmenyen kan variere
avhengig av kanalstatus.
1. Velg en kanal og trykk på TOOLS-knappen.
2. Velg en funksjon og endre innstillingene.
■ Lås / Lås opp: Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke
kan velges eller ses på.
MERK
x
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når
Barnesikring er angitt til På.
x
Inndataskjermen for PIN-kode vises. Skriv inn din
4-sifrede PIN-kode. Standardkoden er "0-0-0-0".
Endre PIN-koden med alternativet Endre PIN-kode.
■ Timer-visning: Du kan angi at en ønsket kanal vises
automatisk til ønsket tid. Still inn gjeldende klokkeslett
først for å bruke denne funksjonen.
Når en digital kanal er valgt, trykker du på
►-knappen for å vise det digitale programmet.
■ Sorter (bare analoge kanaler): Med sorteringsfunksjonen
kan du endre programnumrene på de lagrede kanalene.
Denne operasjonen kan bli nødvendig etter at du har
brukt automatisk lagring.
■ Slett: Du kan slette en kanal for å vise kanalene du
ønsker.
■ Velg alle / Avmerk alle: Velg alle kanalene eller velg bort
alle de valgte kanalene i kanalstyring.
Overføring av kanalliste
Inndataskjermen for PIN-kode vises. Angi din 4-sifrede PIN-
kode. Importerer eller eksporterer kanalkartet. Du må koble til
en USB-lagringsenhet for å bruke denne funksjonen.
■ Importer fra USB: Importer kanalliste fra USB.
■ Eksporter til USB: Eksporter kanalliste til USB. Denne
funksjonen er tilgjengelig når USB er tilkoblet.
Rediger kanalnummer (Deaktiver /
Aktiver)
(bare digitale kanaler)
Når denne funksjonen er aktivert, kan du redigere
kanalnummer. Men du kan ikke oppdatere kanalinformasjon
automatisk.
13
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: