Download  Print this page

Advertisement

¦
Lytte gjennom en mottaker
Du kan lytte til lyd gjennom en mottaker (f.eks. hjemmekino) i stedet for TV-høyttaleren.
1. Velg Mottaker og angi til På.
2. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte.
Hvis mottakeren bare støtter lyd, kan det hende at den ikke vises på enhetslisten.
Mottakeren fungerer når du har koblet den optiske inngangskontakten på mottakeren til
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten på TV-en.
Når mottakeren (f.eks. hjemmekino) er angitt til På, kan du høre lyd fra TV-ens optiske kontakt. Når TV-en viser et
DTV-signal (luft), sender TV-en 5.1-kanalers lyd til hjemmekinoens mottaker. Når kilden er en digital komponent
som en DVD og er koblet til TV-en via HDMI, høres bare 2-kanalers lyd fra hjemmekinoens mottaker.
MERK
x
Du kan bare kontrollere Anynet+-enheter med TV-ens fjernkontroll, ikke knappene på TV-en.
x
Det kan hende at TV-ens fjernkontroll ikke fungerer under visse forhold. I dette tilfellet velger du Anynet+-enheten på
nytt.
x
Anynet+-funksjonene fungerer ikke med produkter fra andre produsenter.
¦
Feilsøking for Anynet+
Problem
Anynet+ virker ikke.
Jeg vil starte Anynet+.
Jeg vil avslutte Anynet+.
Meldingen "Kobler til Anynet+-
enhet..." vises på skjermen.
Anynet+-enheten spiller ikke av.
Den tilkoblede enheten vises ikke.
TV-programmet kan ikke tas opp.
TV-lyden kommer ikke ut gjennom
mottakeren.
Mulig løsning
Kontroller om enheten er en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet støtter kun Anynet+-enheter.
Koble til kun én mottaker (hjemmekino).
Kontroller at Anynet+enhetens strømledning er skikkelig tilkoblet.
Kontroller Anynet+-enhetens Video/Audio/HDMI-kabelkoblinger.
Kontroller at Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På i innstillingsmenyen for Anynet+.
Kontroller at TV-ens fjernkontroll er i TV-modus.
Kontroller om det er en fjernkontroll kun til bruk med Anynet+.
Anynet+ fungerer ikke i enkelte situasjoner. (Søker etter kanaler, betjener Media Play (USB) eller Plug & Play
(første oppsett), osv.)
Når du kobler til eller fjerner HDMI-kabelen, må du sørge for å søke etter enheter igjen eller starte TV-en på
nytt.
Kontroller om Anynet+-funksjonen til Anynet+-enheten er på.
Kontroller om Anynet+-enheten er skikkelig koblet til TV-en og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til
På i innstillingsmenyen for Anynet+.
Trykk på TOOLS-knappen for å vise Anynet+-menyen og velge en meny du ønsker.
Velg Vis TV i Anynet+-menyen.
Trykk på SOURCE-knappen på TV-ens fjernkontroll og velg en annen enhet enn Anynet+-enheter.
Trykk på
P
> / < og
PRE-CH
enhet med innebygd tuner ikke er koblet til.)
Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet+ eller bytter til en visningsmodus.
Bruk fjernkontrollen når Anynet+-innstillingen eller byttingen til visningsmodus er fullført.
Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når Plug & Play (første oppsett) pågår.
Kontroller om enheten støtter Anynet+-funksjoner.
Kontroller om HDMI-kabelen er skikkelig satt inn.
Kontroller at Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På i innstillingsmenyen for Anynet+.
Søk etter Anynet+-enheter igjen.
Du kan bare koble til en Anynet+-enhet med HDMI-kabelen. Det kan hende at noen HDMI-kabler ikke støtter
Anynet+-funksjoner.
Hvis den avsluttes ved en uvanlig situasjon, som f.eks. frakobling av HDMI-kabelen eller strømledningen,
eventuelt strømbrudd, skal du gjenta enhetsskanning.
Kontroller om antennekontakten på opptaksenheten er riktig tilkoblet.
Koble den optiske kabelen mellom TV-en og mottakeren.
for å bytte TV-modus. (Merk at kanalknappen kun fungerer når en Anynet+-
31
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: