Download  Print this page

Advertisement

■ Kanalkilde (Digital og Analog / Digital / Analog): Vælg
den kanalkilde, der skal gemmes.
Ved valg af Kabel → Digital og Analog eller Digital:
Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.
Søgetilstand (Fuld / Netværk / Hurtig): Scanner efter
alle kanaler med aktive tv-stationer og gemmer dem i
tv´et.
Hvis du vælger Hurtig, kan du indstille Netværk,
Netværks-ID, Frekvens, Modulation og
Symbolfrekvens manuelt ved at trykke på
knappen på fjernbetjeningen.
Netværk (Auto / Manuel): Vælger indstillingstilstanden
Netværks-ID: mellem Auto eller Manuel.
Netværks-ID: Hvis Netværk er Manuel, kan du indstille
Netværks-ID: ved hjælp af talknapperne.
Frekvens: Viser kanalens frekvens (er forskellig i hvert
land).
Modulation: Viser tilgængelige modulationsværdier.
Symbolfrekvens: Viser tilgængelige symbolhastigheder.
■ Kabeltilst (Kabelnetværk / SMATV-netværk) (kun
Norge): Vælg den Kabel-tilstand, der skal gemmes.
This function is available when you have multiple
network.
Manuel lagring
Scanner manuelt efter en kanal og lagrer den i tv'et.
■ Digital kanal: Når scanningen er færdig, opdateres
kanalerne i kanallisten.
Når der vælges Antenne → Kabel: Kanal, Frekvens,
Båndbredde
Når der vælges Antenne → Kabel: Frekvens,
Modulation, Symbolfrekvens
■ Analog kanal (Program, Farvesystem, Lydsystem,
Kanal, Søg): Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er
unormal, skal lydstandarden vælges igen.
Kanal tilstand
x
P (programtilstand): Når indstillingen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre
fra P0 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste
programnummeret i denne tilstand.
x
C (antennekanaltilstand) / S (kabelkanaltilstand):
Med disse to tilstande kan du vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver tv-station eller
kabelkanal.
¦
Redigering af kanaler
Funktionmenuen Kanaladministrat.
(i Kanaladministrat.)
1. Vælg en kanal, og tryk på knappen TOOLS.
2. Rediger kanalnavnet eller -nummeret ved hjælp af
menuen Rediger kanalnavn eller
Rediger kanalnummer.
■ Rediger kanalnavn (kun analoge kanaler): Tildel dit eget
kanalnavn.
■ Rediger kanalnummer (kun digitale kanaler): Rediger
nummeret ved at trykke på de ønskede talknapper.
¦
Andre funktioner
Kanaladministrat.
Funktionmenuen Kanaladministrat.
Indstil hver kanal ved hjælp af menupunkterne
Kanaladministrat. (Lås / Låse op, Timer Oversigt,
Sorter, Slett, Vælg alle / Fravælg alle). Emnerne i
indstillingsmenuen kan variere alt efter kanalstatus.
1. Vælg en kanal, og tryk på knappen TOOLS.
2. Vælg en funktion, og ændr dens indstillinger.
■ Lås / Låse op: Lås en kanal, så kanalen ikke kan
vælges og vises.
BEMÆRK
x
Denne funktion er kun tilgængelig, når Børnesikring
er indstillet til Til.
x
Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises.
Indtast din fircifrede PIN-kode. Standard er
"0-0-0-0". Ændr PIN-koden ved hjælp af indstillingen
Skift PIN.
■ Timer Oversigt: Du kan indstille en ønsket kanal, som
skal vises automatisk på det ønskede tidspunkt. Indstil
det aktuelle klokkeslæt, som først skal anvendes til
denne funktion.
Når du vælger en digital kanal, skal du trykke på
knappen ► for at få vist det digitale program.
■ Sorter (kun analoge kanaler): Sorteringsfunktionen gør
det muligt at ændre programnumrene for de lagrede
kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt
auto-lagringsfunktionen.
■ Slett: Du kan slette en kanal for at få vist de kanaler, du
ønsker.
■ Vælg alle / Fravælg alle: Vælg alle kanaler, eller fravælg
alle de valgte kanaler i kanaladministrationen.
Overfør kanalliste
Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din
fircifrede PIN-kode. Importerer eller eksporterer kanalkortet.
Du skal tilslutte en USB-lagerenhed for at anvende denne
funktion.
■ Importer fra USB: Importer kanalliste fra USB.
■ Eksporter til USB: Eksporter kanalliste til USB. Denne
funktion er tilgængelig, når USB er tilsluttet.
Rediger kanalnummer (Deaktiver /
Aktiver)
(kun digitale kanaler)
Når denne funktion er aktiveret, kan du redigere kanalnumre.
Men du kan ikke opdatere kanalinformationer automatisk.
13
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: