Download  Print this page

Advertisement

Tid på / Tid av: Angi time, minutt og aktiver/deaktiver.
(For å aktivere timeren med innstillingen du har valgt,
angir du til Aktiver.)
Volum: Angi ønsket volumnivå.
Kilde: Velg TV- eller USB-innhold som skal spilles når
TV-en slås på automatisk. (USB kan bare velges når en
USB-enhet er koblet til TV-en)
Antenne (når Kilde er angitt til TV): Velg ATV eller DTV.
Kanal (når Kilde er angitt til TV): Velg ønsket kanal.
Innhold (når Kilde er angitt til USB): Velg en mappe i
USB-enheten som inneholder musikk- eller bildefiler som
skal spilles av når TV-en slås på automatisk.
MERK
x
Hvis det ikke er noen musikkfil på USB-enheten
eller mappen som inneholder en musikkfil, ikke
velges, fungerer ikke Timer-funksjonen som
den skal.
x
Når det bare er en bildefil i USB-enheten, vil
ikke lysbildefremvisningen starte.
x
Hvis et mappenavn er for langt, kan ikke
mappen velges.
x
Hver USB du bruker er tildelt sin egen mappe.
Når du bruker mer enn en av samme USB-type,
må du kontrollere at mappene som er tildelt til
hver USB, har forskjellige navn.
Gjenta: Velg Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør,
Lør~Søn eller Manuell for å stille inn som du ønsker.
Hvis du velger Manuell, kan du angi dagen du ønsker å
aktivere timeren på.
c-merket indikerer at dagen er valgt.
Automatisk av (bare tilgjengelig når TV-en er slått på av
timeren): TV-en vil automatisk slås av etter 3 timer hvis
den ikke er i bruk for å unngå overoppheting.
¦
Låse programmer
Sikkerhet
Inndataskjermen for PIN-kode vises før
oppsettskjermen.
Skriv inn din 4-sifrede PIN-kode. Standardkoden er
"0-0-0-0". Endre PIN-koden med alternativet
Endre PIN-kode.
■ Barnesikring (Av / På): Lås kanaler i Kanalstyring
for å hindre uautoriserte brukere, som barn, i å se på
upassende programmer.
Bare tilgjengelig når kilden Inndata er angitt til TV.
■ Barnelås (avhengig av landet): Hindre uautoriserte
brukere, som barn, i å se på upassende programmer
med en brukerdefinert 4-sifret PIN-kode. Hvis den valgte
kanalen er låst, vises symbolet "\".
Tillat alle: Lås opp alle TV-klassifiseringer (støttes ikke i
Sverige).
Du kan blokkere TV-programmer ved å angi
klassifikasjonen i Barnelås til Barn, Ungdom eller
Voksen (kun Sverige).
■ Endre PIN-kode: Endre ditt personlige ID-nummer som
kreves for å konfigurere TV-en.
Hvis du glemmer PIN-koden, trykker du på
fjernkontrollens knapper i rekkefølgen nedenfor.
Da tilbakestilles PIN-koden til "0-0-0-0":
(Av) →
POWER
MUTE
POWER
(På).
¦
Andre funksjoner
Språk
■ Menyspråk: Angi menyspråket.
■ Språk, tekst-TV: Angi et ønsket språk for tekst-TV.
Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte
språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.
Foretrukket (Primærspråk, lyd / Sekundærspråk, lyd /
Primærspråk, undertekster / Sekundærspråk, undertekster):
Velg et språk som blir standardspråket når en kanal
velges.
Undertekst
Bruk denne menyen til å stille inn modusen
Undertekst.
■ Undertekst (Av / På): Slår undertekster på
eller av.
■ Modus (Normal / Hørselssvekkede):
Angir undertekstmodus.
■ Språk, undertekster: Angir undertekstspråket.
Hvis programmet du ser på ikke støtter funksjonen
Hørselssvekkede, aktiveres Normal automatisk
selv om modusen Hørselssvekkede er valgt.
Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte
språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.
Generelt
■ Spillmodus (Av / På): Når du kobler til en spillkonsoll,
som for eksempel PlayStation™ eller Xbox™, får du en
mer realistisk spillopplevelse hvis du velger spillmodusen.
→ 8 → 2 → 4 →
SUBT.
19
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: