Download  Print this page

Advertisement

Påslagningstid / Avstängningstid: Välj timme, minut
och aktivera/inaktivera. (För att aktivera timern med
valda inställningar väljer du Aktivera.)
Volym: Välj önskad ljudnivå.
Källa: Välj TV- eller USB-innehåll som ska spelas när
TV:n slås på automatiskt. (USB kan bara väljas när en
USB-enhet är ansluten till TV:n)
Antenn (när Källa är inställt på TV): Välj ATV eller DTV.
Kanal (när Källa är inställt på TV): Välj önskad kanal.
Innehåll (när Källa är inställt på USB): Välj en mapp i
USB-enheten som innehåller musik- eller fotofiler som
ska spelas upp när TV:n slås på automatiskt.
OBS!
x
Om det inte finns några musikfiler på USB-
enheten eller om mappen som innehåller
musikfiler inte har valt kommer inte
timerfunktionen att fungera som den ska.
x
Om det bara finns en fotofil på USB-enheten
kan inget bildspel visas.
x
Om mappnamnet är för långt kan mappen inte
väljas.
x
Varje USB du använder tilldelas en egen mapp.
Om du använder mer än en USB av samma typ
ska du se till att mapparna som tilldelas USB-
enheterna har olika namn.
Upprepa: Välj En gång, Var dag, Mån~Fre, Mån~Lör,
Lör~Sön eller Manuellt för inställning enligt önskemål.
Om du väljer Manuellt, kan du ange den dag du vill
aktivera timern.
Märket c anger att dagen är vald.
Automatisk avstängning (endast tillgänglig när TV:n
slås på av timern): TV:n kommer att slås av automatiskt
efter 3 timmar, om den lämnas i viloläge, för att undvika
överhettning.
¦
Låsa program
Säkerhet
Inmatning av PIN-kod visas innan inställningsskärmen.
Ange den 4-siffriga PIN-koden, standardkoden är
"0-0-0-0". Ändra PIN-koden med alternativet
Ändra PIN.
■ Barnlås (Av / På): Lås kanaler i Kanalhantering för att
förhindra obehöriga användare, t.ex. barn, att titta på
olämpliga program.
Endast tillgänglig när källan för Ingångar är inställt
på TV.
■ Barnlås (beroende på land): Förhindrar med hjälp av
en användarinställd 4-siffrig PIN-kod att obehöriga
användare, t.ex. barn, tittar på olämpliga program. Om
den valda kanalen är låst visas symbolen "\".
Tillåt alla: Låser upp alla TV-klassificeringar (stöds in i
Sverige).
Du kan spärra TV-program genom att ställa
in klassificeringar under Barnlås som Barn,
Ungdom eller Vuxen (gäller endast Sverige).
■ Ändra PIN: Ända det personliga ID-numret som krävs
för TV-inställningar.
Om du har glömt PIN-numret trycker du på
fjärrkontrollens knappar i följande ordning, vilket
återställer PIN-numret till "0-0-0-0":
→ 8 → 2 → 4 →
MUTE
¦
Övriga funktioner
Språk
■ Menyspråk: Ställ in menyspråket.
■ Text-TV-språk: Ställ in önskat språk för text-tv.
Engelska är standard om det valda språket saknas
för sändningen.
■ Inställning (Huvudspråk för ljud / Andraspråk för ljud
/ Huvudspråk för textning / Andraspråk för textning:
Välj ett språk som kommer att vara standardspråket när
en kanal väljs.
Undertext
Använd den här menyn för att ställa in läge för
Undertext.
■ Undertext (Av / På): Slår på och av
undertexter.
■ Läge (Normal / Nedsatt hörsel): Ställer in
läge för undertext.
■ Textningsspråk: Ställer in språk för undertext.
Om programmet du tittar på saknar stöd för
funktionen Nedsatt hörsel aktiveras Normal
automatiskt även om Nedsatt hörsel har valts.
Engelska är standard om det valda språket saknas
för sändningen.
Allmänt
■ Spelläge (Av / På): När du ansluter till en spelenhet,
t.ex. PlayStation™ eller Xbox™, kan du njuta av en mer
verklig upplevelse genom att välja spelläget.
POWER
(av)
POWER
(på).
SUBT.
19
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: