Download  Print this page

Advertisement

Övrig information
Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du använder tjänsten. Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste
kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske information saknas eller så går det kanske inte att visa alla sidor.
Du kan ändra text-tv-sidor genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
1 / (text-tv på/mix): Tryck på
knappen för att aktivera text-tv-
läget efter att kanalen har valts
som tillhandahåller tjänsten.
Tryck på den två gånger för att
överlappa text-tv:n med den
aktuella TV-bilden.
2 8 (lagra): Lagra text-tv-sidor.
3 6 (index): Används för att visa
innehållet på sidan när du visar
text-tv.
4 4 (storlek): Tryck på den här
knappen för att visa bokstäverna
i dubbel storlek i skärmens övre
del. För att visa på den nedre
delen trycker du på den igen. För
att återgå till normal visning trycker
du på den igen.
5 9 (håll): Används för att stoppa
bilden på en viss sida om den
markerade sidan är länkad till flera
underordnade sidor som följer
automatiskt. Tryck på knappen
igen om du vill fortsätta bläddra.
6 Färgade knappar (röd / grön / gul
/ blå): Om tv-sändaren använder
FASTEXT-systemet, kommer de
olika ämnena på en text-tv-sida
att vara färgkodade. Du kan välja
dem genom att trycka på de
färgade knapparna. Tryck på den
av dem som matchar det du vill
se. Sidan visas med ytterligare
färgkodad information som du
kan välja på samma sätt. Om du
vill visa föregående eller nästa
sida trycker du på motsvarande
färgade knapp.
7 0 (läge): Används för att välja
text-tv-läget (LIST / FLOF).
Om du trycker på den här
knappen i läget LIST växlar den till
läget för att spara lista. I läget för
att spara lista kan du välja text-tv-
sida genom att trycka på knappen
8 (lagra).
32
Svenska
Text-tv-funktion för analog kanal
TTX/MIX
1
CH LIST
2
3
4
5
6
A
B
C
1 (underordnad sida): Visar den
SOURCE
2 (sida upp): Visar den nya text-
7
5 (visa): Används för att visa
dold text (t.ex. svar på frågelekar).
För att återgå till normal visning
7 (avbryt): Visar den aktuella
8
sändningen medan du letar efter
9
Typisk text-tv-sida
0
!
@
D
tillgängliga undersidan.
tv-sidan.
3 (sida ner): Visar den
föregående text-tv-sidan.
trycker du på den igen.
en sida.
Del
Innehåll
A
Utvalda sidnummer.
B
TV-kanalens identitet.
C
Aktuellt sidnummer
eller sökindikeringar.
Datum och tid.
D
E
Text.
F
Statusinformation.
Text-tv-information.
8
9
0
!
@

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: