Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
İçindekiler
Türkçe
Kurallara uygun kullanım . . . . . TR . . .3
Güvenlik uyarıları . . . . . . . . . . . TR . . .3
İşletime alma . . . . . . . . . . . . . . TR . . .5
Çalışmanın tamamlanması / ci-
hazın temizlenmesi . . . . . . . . . TR . . .6
Arızalarda yardım. . . . . . . . . . . TR . . .7
Özel aksesuar . . . . . . . . . . . . . TR . . .7
Teknik Bilgiler . . . . . . . . . . . . . . TR . . .7
Eski cihaz ve akünün tasfiye
edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR . . .8
Sayın müşterimiz,
Cihazın ilk kullanımından
önce bu orijinal kullanma kı-
lavuzunu okuyun, bu kılavuza göre
davranın ve daha sonra kullanım veya
cihazın sonraki sahiplerine vermek için
bu kılavuzu saklayın.
Cihaz 2 farklı modelde teslim edilmek-
tedir.
WV 50
WV 50 plus Silme adaptörlü püskürt-
me şişesi ve cam temizleyicisi konsan-
tresi dahil
Kurallara uygun kullanım
Aküyle çalışan bu cihazı sa-
dece özel kullanım amacıyla,
pencere, ayna ya da fayans
gibi nemli, kaygan yüzeylerin
temizlenmesi için kullanın.
Toz emilmemelidir.
Cihaz, Örn; düşen bir su bar-
dağında (maksimum 25 ml)
olduğu gibi yatay yüzeylerden
büyük miktarda sıvı emilmesi
için uygun değildir.
Bu cihazı sadece klasik cam
temizleme maddeleri ile bağ-
lantılı olarak kullanın (ispirto,
köpüklü temizleyici kullanma-
yın)
Önerimiz: KÄRCHER cam
temizleyici konsantresi (Bkz.
"Özel aksesuar" bölümü).
Bu cihazı, KÄRCHER firması-
nın uygun gördüğü aksesuar
ve yedek parçalarla kullanı-
nız.
Bunun dışındaki her türlü kulla-
nım, amacına uygun olmayan
kullanım olarak geçerlidir. Bu
nedenle ortaya çıkan hasarlar
için üretici hiçbir sorumluluk üst-
lenmez; bu konudaki riski tek
başına kullanıcı üstlenir.
Güvenlik uyarıları
Bu cihaz, güvenlikten sorum-
lu bir kişinin gözetimi altında
veya cihazın nasıl kullanılma-
sı gerektiği konusunda ve bu
kullanım neticesinde ortaya
çıkan tehlikeler hakkında tali-
matlar almış olmayan kısıtlı fi-
ziksel, duyusal ya da ruhsal
yeteneklere sahip, deneyimi
ve/veya bilgisi az olan kişiler
tarafından kullanım için üretil-
memiştir.
Çocuklar, sadece 8 yaşın üs-
tünde olmaları ve güvenlikle-
rinden sorumlu bir kişinin gö-
zetimi altındayken veya ciha-
zın nasıl kullanılacağına ve
cihazın kullanımı neticesinde
ortaya çıkan tehlikelere dair
talimatlar almış olmaları duru-
munda cihazı kullanmalıdır.
Çocuklar cihazla oynamama-
lıdır.
– 3
TR
75

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?