Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 97

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
bude akumulátor plně nabitý, roz-
svítí se ukazatel natrvalo.
Začněte s prací
Čištění s postřikovací láhví a
stíracím nástavcem*
* v závislosti na vybavení
ilustrace
K nanesení čisticího prostředku
stiskněte postřikovací páčku na
láhvi a plochu rovnoměrně postří-
kejte, poté pomocí čisticího polštář-
ku uvolněte nečistoty.
Upozornění: Výplň podle potřeby
vymyjte pod tekoucí vodou!
ilustrace
Zapněte zařízení, ukazatel nabíjení
/ provozu trvale svítí.
Důležité: Před použitím zajistěte, aby
byly ze stahovacích manžet odstraně-
ny nečistoty.
K odsátí čisticí kapaliny tahejte za-
řízení shora dolů.
Upozornění: Těžko dostupné plo-
chy lze odsávat jak napříč tak i přes
hlavici (omezené množství).
Upozornění:
Jakmile je akumulátor slabý, začne
ukazatel nabíjení / provozu pomalu bli-
kat a po určité době se zařízení vypne.
V takovém případě akumulátor nabijte.
Zatímco je postřikovací láhev v provo-
zu, je možné přístroj vypnout. Tím se
značně zvýší provozní doba na jedno
nabití akumulátoru.
Čištění bez postřikovací láhve
Čisticí prostředek nanášejte běž-
ným způsobem podle údajů výrob-
ce a rozpouštějte jím nečistoty.
Další postupy jako u "Čištění s po-
střikovací láhví a stíracím nástav-
cem", obrázek
.
CS
Přerušení práce
ilustrace
Vypněte přístroj a položte jej na
ukládací nožku (parkovací pozice).
Během práce vyprázdněte
nádobu
Jakmile se dosáhne maximální plnicí
hladiny (ke značce) zásobníku na zne-
čištěnou vodu, zásobník vyprázdněte.
ilustrace
Vypněte přístroj.
ilustrace
Vytáhněte uzávěr zásobníku na
znečištěnou vodu a zásobník vy-
prázdněte.
Zavřete uzávěr nádrže na špinavou
vodu.
Ukončení práce / čištění
zařízení
ilustrace
Vypněte přístroj.
ilustrace
Nejprve odjistěte sací trysku a
sejměte ji z odlučovače, pak odjis-
těte odlučovač a také jej sejměte.
Odlučovač a sací trysku vyčistěte
pod tekoucí vodou (není vhodné
mýt je v myčce na nádobí).
ilustrace
Pozor: Základní zařízení obsa-
huje elektrické konstrukční prv-
ky, které se nesmějí čistit pod
tekoucí vodou!
Vyjměte zásobník na znečištěnou
vodu, otočte uzávěr a vytáhněte jej.
Zásobník vyprázdněte a vypláchně-
te vodou. Zásobník znovu uzavře-
te.
Stírací potah sejměte ze stříkací
láhve a vymyjte jej pod tekoucí vo-
dou. Stírací potah lze vyprat v prač-
– 6
97

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?