Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 127

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Početak rada
Čišćenje s bočicom za
raspršivanje i nastavkom za
brisanje *
* ovisno o opremi
Slika
Za nanošenje sredstva za pranje
pritisnite polugu za raspršivanje na
bočici i ravnomjerno poprskajte plo-
hu, a zatim prljavštinu uklonite ja-
stučićem za brisanje.
Napomena: Spužvasti disk po po-
trebi isperite u tekućoj vodi!
Slika
Uključite uređaj, indikator punjenja /
rada neprekidno svijetli.
Važno: Prije primjene se pobrinite da
brisači budu čisti.
Za usisavanje tekućine za pranje
uređaj povlačite od vrha prema do-
lje.
Napomena: Teško dostupne povr-
šine mogu se usisavati kako po-
prečno tako i preko glave (u
ograničenoj količini).
Napomene:
Kad je baterija slaba, indikator punje-
nja / rada počinje polako treperiti, a
uređaj se nakon nekog vremena isklju-
čuje. U tom slučaju napunite bateriju.
Uređaj se može isključiti i dok se boči-
ca za raspršivanje koristi. Time se zna-
čajno povećava vrijeme rada po jed-
nom punjenju baterije.
Čišćenje bez bočice za
raspršivanje
Sredstvo za pranje nanesite na uo-
bičajeni način prema uputama proi-
zvođača pa očistite prljavštinu.
Dalje postupajte kao što je opisano
pod "Čišćenje bez bočice za raspr-
šivanje i nastavka za brisanje", slika
.
Slika
Uređaj isključite i odložite ga tako
da stoji na stopi (parkirni položaj).
Pražnjenje spremnika tijekom
Ako je prljava voda u spremniku dose-
gla maks. razinu (oznaka), ispraznite
spremnik.
Slika
Isključite uređaj.
Slika
Povucite zatvarač spremnika prlja-
ve vode i ispraznite spremnik.
Zatvorite zatvarač spremnika prlja-
ve vode.
Kraj rada / čišćenje uređaja
Slika
Isključite uređaj.
Slika
Najprije otkvačite usisni nastavak i
skinite ga sa separatora, potom ot-
kvačite separator pa skinite i njega.
Separator i usisni nastavak operite
u tekućoj vodi (ne smije se prati u
perilicama posuđa).
Slika
Pažnja: Osnovni uređaj sadrži
električne dijelove koji se ne
smiju prati u tekućoj vodi!
Skinite spremnik prljave vode, okre-
nite i izvucite zatvarač.
Ispraznite i vodom isperite spre-
mnik. Ponovo zatvorite spremnik.
Skinite navlaku za brisanje s bočice
za rasprišivanje i operite je u teku-
ćoj vodi. Navlaka za brisanje se
smije prati na temperaturi do 60°C
u perilici rublja, bez dodatka omek-
šivača.
Očišćeni uređaj se prije sastavlja-
nja mora ostaviti da se osuši.
Napunite bateriju.
– 6
HR
Prekid rada
rada
127

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?