Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 131

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ne stavljajte nikakve
predmete u ventilacione
otvore.
Ne prskajte tečnost u oči.
Ne usmeravajte mlaz
direktno na komponente koje
sadrže električne delove, kao
npr. unutrašnjost pećnica.
Pre primene na osetljivim
površinama (površinama sa
visokim sjajem), jastučićem
za brisanje od mikrovlakana
proverite postojanost
materijala na mestu koje nije
vidljivo.
Napomene o bateriji
Opasnost od kratkog spoja!
Ne stavljajte u utičnicu za
punjenje nikakve provodne
predmete, kao npr. odvijače i
slično.
Za punjenje baterije u
aparatu smeju da se koriste
samo priložen originalni
punjač ili punjači odobreni od
strane KÄRCHERa.
Napomene o punjaču
U slučaju vidljivih oštećenja
bez odlaganja zamenite
punjač sa kablom novim
originalnim punjačem.
Punjač koristite i čuvajte
samo u suvim prostorijama
na temperaturi od 5 do 40° C.
Strujni utikač nikada ne
dodirujte mokrim rukama.
Napomene o prevozu
Baterija je proverena u skladu
sa merodavnim propisima za
međunarodni transport i sme
se slati odnosno prevoziti.
Zaštita životne sredine
Ambalaža se može ponovo
preraditi. Molimo Vas da
ambalažu ne bacate u kućne
otpatke nego da je dostavite na
odgovarajuća mesta za ponovnu
preradu.
Stari uređaji sadrže vredne
materijale i materije sa
sposobnošću recikliranja koje ne
smeju dospeti u životnu sredinu.
Uređaj i njegova baterija se zato
ne smeju odlagati u komunalni
otpad. Odlaganje u otpad može
besplatno da se obavi preko
lokalnih sabirnih sistema i
reciklažnih centara.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktuelne informacije o sastojcima
možete pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputstvu za rad
Opasnost
Ukazuje na neposredno preteću
opasnost koja dovodi do teških
telesnih povreda ili smrti.
Upozorenje
Ukazuje na eventualno opasnu
situaciju koja može dovesti do
teških telesnih povreda ili smrti.
Oprez
Ukazuje na eventualno opasnu
situaciju koja može dovesti do
lakših telesnih povreda ili
izazvati materijalnu štetu.
– 4
SR
131

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?