Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 28

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
Kinderen moeten gecontro-
leerd worden om te garande-
ren dat ze niet met het appa-
raat spelen.
De reiniging en het gebrui-
kersonderhoud moegen niet
zonder toezicht door kinderen
uitgevoerd worden.
Geen voorwerpen in de venti-
latiespleten brengen.
Spuitstraal niet op de ogen
richten.
Spuitstraal niet direct op be-
drijfsmiddelen richten die
elektrische componenten be-
vatten, zoals bijvoorbeeld de
binnenruimte van ovens.
Voor gebruik op gevoelige
(glanzende) oppervlakken
het microvezelpad testen op
een onopvallende plaats.
Aanwijzingen over de accu
Kortsluitingsgevaar! Geen
geleidende voorwerpen (bijv.
schroevendraaier e.d.) in de
laadbus steken.
Het laden van de accu is uit-
sluitend toegestaan met het
meegeleverde originele laad-
apparaat of met de door KÄR-
CHER goedgekeurde laadap-
paraten.
Instructies over het laadap-
paraat
Laadapparaat met laadkabel
bij zichtbare beschadiging
onmiddellijk vervangen door
een origineel onderdeel.
28
Oplaadapparaat alleen in
droge ruimten gebruiken en
opslaan, omgevingstempera-
tuur 5 - 40° C.
De stekker nooit met natte
handen aanraken.
Instructies betreffende het
transport
De accu is overeenkomstig
de relevante voorschriften
voor internationaal transport
gecontroleerd en mag ge-
transporteerd / verstuurd wor-
den.
Zorg voor het milieu
Het verpakkingsmateriaal is her-
bruikbaar. Deponeer het verpak-
kingsmateriaal niet bij het huishoude-
lijk afval, maar bied het aan voor her-
gebruik.
Oude apparaten bevatten waar-
devolle, voor recycling geschikte
materialen en stoffen, die niet in
het milieu terecht mogen komen. Het
apparaat en de accu mogen daarom
niet met het huisvuil afgevoerd wor-
den. De afvoer kan gratis via de plaat-
selijk beschikbare teruggave- en inza-
melsystemen gebeuren.
Aanwijzingen betreffende de in-
houdsstoffen (REACH)
Huidige informatie over de inhouds-
stoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
– 4
NL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?