Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 109

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Napełnianie butli natryskowej
Rysunek
Nalać dostarczonego koncentratu
(1 x 20 ml) do butli natryskowej i
powoli dopełnić butlę czystą wodą
(powstaje 250 ml roztworu środka
czyszczącego).
Zamknąć butlę.
Ładowanie akumulatora
Rysunek
Podłączyć ładowarkę do właściwe-
go gniazda zasilania.
Włożyć wtyczkę kabla ładowarki do
gniazdka z tyłu urządzenia.
Wskazówka: W czasie procesu ła-
dowania miga wskaźnik naładowa-
nia / pracy urządzenia. Gdy
akumulator jest w pełni naładowa-
ny, wskaźnik świeci się stale.
Rozpoczęcie pracy
Czyszczenie przy użyciu butli
natryskowej i nasadki
ścierającej*
*w zależności od wyposażenia
Rysunek
W celu nałożenia środka czyszczą-
cego nacisnąć dźwignię natrysko-
wą butli, spryskać równomiernie
powierzchnię, a następnie brud roz-
puścić ściereczką.
Wskazówka: W razie potrzeby, pod-
kładkę wymyć pod bieżącą wodą!
Rysunek
Włączyć urządzenie, wskaźnik na-
ładowania / pracy urządzenia świe-
ci się stale.
Ważne: Przed zastosowaniem, upew-
nić się, że ściągacze są pozbawione
zanieczyszczeń.
W celu zasysania płynu czyszczą-
cego pociągnąć urządzenie z góry
na dół.
Wskazówka: Na ciężko dostęp-
nych powierzchniach można praco-
wać prostopadle albo w poprzek
(ograniczona ilość).
Wskazówki:
Przy słabym akumulatorze wskaźnik
naładowania / pracy urządzenia rozpo-
czyna lekko migać, a urządzenia po
pewnym czasie się wyłącza. W tym
wypadku należy naładować akumula-
tor.
W trakcie używania butli natryskowej
urządzenie może być wyłączone. W
ten sposób znacznie poprawia się czas
pracy na każde naładowanie akumula-
tora.
Czyszczenie bez butli
natryskowej
Nałożyć w zwykły sposób środek
czyszczący zgodnie z danymi pro-
ducenta i rozpuścić brud.
Dalsze postępowanie, jak przy
„Czyszczenie przy użyciu butli na-
tryskowej i nasadki ścierającej", ry-
sunek
Przerwanie pracy
Rysunek
Wyłączyć urządzenie i odstawić je
na nóżkę (pozycja parkowania).
Opróżnianie zbiornika
podczas pracy
Gdy osiągnięto maks. poziom napeł-
nienia (znacznik) zbiornika brudnej wo-
dy, zbiornik należy opróżnić.
Rysunek
Wyłączyć urządzenie.
Rysunek
Pociągnąć za mechanizm zamyka-
jący zbiornika brudnej wody i opróż-
nić zbiornik.
Zamknąć element zamykający
zbiornika brudnej wody.
– 6
PL
.
109

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?