Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 76

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Cihazla oynamamalarını sağ-
lamak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
Çocuklar gözetim olmadan
temizlik ve kullanıcı bakımı
yapmamalıdır.
Havalandırma kızağına hiçbir
cisim sokmayın.
Gözlere püskürtmeyin.
Elektrikli yapı parçaları içeren
işletme maddelerine doğru
püskürtme yapmayın, Örn; fı-
rınların içi.
Hassas (yüksek parlaklıkta)
yüzeylerde kullanmadan ön-
ce, mikro elyaflı silme pedini
görülmez bir yerde test edin.
Akü hakkında açıklama
Kısa devre tehlikesi! Şarj fi-
şine iletken cisimler (Örn; tor-
navida ya da benzeri) sokma-
yın.
Sadece birlikte teslim edilen
orijinal şarj cihazı ya da KÄR-
CHER tarafından onaylanmış
şarj cihazlarıyla akülerin şarj
edilmesine izin verilmiştir.
Şarj cihazına yönelik uyarı-
lar
Görülür bir hasar olması du-
rumunda, şarj cihazını şarj
kablosu ile birlikte zaman
kaybetmeden bir orijinal par-
çayla değiştirin.
Şarj cihazını sadece kuru me-
kanlarda kullanın ve depola-
yın, çevre sıcaklığı 5 - 40° C.
Elektrik fişini kesinlikle ıslak
elle tutmayın.
76
Taşıma uyarıları
Akü, uluslararası taşımaya
yönelik geçerli talimatlara uy-
gun olarak test edilmiştir ve
taşınabilir / gönderilebilir.
Çevre koruma
Ambalaj malzemeleri geri dönüş-
türülebilir. Ambalaj malzemelerini
evinizin çöpüne atmak yerine lüt-
fen tekrar kullan labilecekleri yer-
lere gönderin.
Eski cihazlar, çevreye yayılma-
ması gereken, değerli ve geri dö-
nüştürülebilir malzemeler ve
maddeler içerir. Bu nedenle, ci-
haz ve birlikte gelen evsel atık
olarak tasfiye edilmemelidir. Tas-
fiye işlemi, yerel iade ve toplama
sistemleri üzerinden ücretsiz ola-
rak gerçekleşebilir.
İçindekiler hakkında uyarılar
(REACH)
İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri
bulabileceğiniz adres:
www.kaercher.com/REACH
Kullanım kılavuzundaki
semboller
Tehlike
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olan direkt bir
tehlike için.
Uyarı
Ağır bedensel yaralanmalar ya
da ölüme neden olabilecek olası
tehlikeli bir durum için.
Dikkat
Hafif bedensel yaralanmalar ya
da maddi hasarlara neden olabi-
lecek olası tehlikeli bir durum
için.
– 4
TR

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?