Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 137

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Позволено е деца да из-
ползват уреда, само ако са
над 8 годишни и ако са под
надзора на лице, което се
грижи за тяхната безопас-
ност или са получили от
него инструкции за използ-
ването на уреда и получа-
ващите се опасности и са
ги разбрали.
Децата не бива да играят
с уреда.
Децата трябва да бъдат
под надзор, за да се гаран-
тира, че няма да играят с
уреда.
Почистването и поддръж-
ката от страна на потре-
бителя не бива да се из-
вършват от деца без над-
зор.
Не вкарвайте предмети
във вентилационните от-
вори.
Не пръскайте със струя-
та в посока към очите.
Не насочвайте струята
на разпръскване директно
към производствените ма-
териали, които съдържат
електрически конструк-
тивни елементи, като на-
пр. вътрешното прос-
транство на пещи.
Преди приложение върху
чувствителни (много лъс-
кави) повърхности тест-
вайте микрофазерната
кърпа за почистване на
скрито място.
Указания за батерията
Опасност от късо съе-
динение! Не поставяйте
проводящи предмети (на-
пр. отвертки или подобни)
в буксата за зареждане.
Зареждането на батерия-
та е позволено само с при-
ложеното оригинално за-
рядно устройство или с
позволените от KARCHER
зарядни устройства.
Указания за зарядното
устройство
Зарядното устройство и
зареждащия кабел при ви-
дими увреждания незабав-
но да се заменят с ориги-
нални части.
Зарядното устройство
трябва да се използва и
съхранява само в сухи по-
мещения, околна темпера-
тура 5 - 40° C.
Никога не докосвайте кон-
такта и щепсела с мокри
ръце.
Указания за транспорта
Батерията трябва да се
провери съгласно валидни-
те разпоредби за междуна-
роден транспорт и може
да бъде транспортирана /
изпращана.
– 4
BG
137

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?