Download  Print this page

Eesti - Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Sisukord

Eesti

Sihipärane kasutamine. . . . . . . ET . . .3
Ohutusalased märkused . . . . . ET . . .3
Kasutuselevõtt . . . . . . . . . . . . . ET . . .5
Töö lõpetamine / seadme pu-
hastamine. . . . . . . . . . . . . . . . . ET . . .6
Abi häirete korral . . . . . . . . . . . ET . . .7
Erivarustus . . . . . . . . . . . . . . . . ET . . .7
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . ET . . .7
Vana seadme ja aku utiliseeri-
mine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ET . . .8
Väga austatud klient,
Enne sesadme esmakordset
kasutuselevõttu lugege läbi
algupärane kasutusjuhend, toimige
sellele vastavalt ja hoidke see hilisema
kasutamise või uue omaniku tarbeks
alles.
Seade tarnitakse 2 erinevas versioo-
nis.
WV 50
WV 50 plus koos piserduspudeli ja
pühkimiisseadise ning aknapuhastus-
kontsentraadiga
Sihipärane kasutamine
Kasutage seda akutoitel sea-
det eranditult eratarbimises,
niiskete siledate piindade
nagu aknad, peeglid või ke-
raamilised plaadid puhasta-
miseks. Seejuures ei tohi ma-
sinasse tõmmata tolmu.
Seade ei sobi suuremate ve-
delikukoguste imemiseks ho-
risontaalsetelt pindadelt, nt
ümberkukkunud joogiklaasi
sisu (maks. 25 ml) ärakorista-
miseks.
Kasutage seda seadet ainult
ühenduses tavapäraste ak-
napuhastusvahenditega (mit-
te piiritus või vahtpuhasti).
Soovitame: KÄRCHERi ak-
napuhastuskontsentraat (vt
ptk „Lisaseadmed").
Kasutage seda seadet ainult
KÄRCHERi poolt lubatud tar-
vikute ja lisaseadmetega.
Igasugust muud kasutusviisi
loetakse mittesihipäraseks.
Tootja ei vastuta sellest tulene-
vate kahjude eest; sellega seo-
tud risk lasub ainuüksi kasutajal.
Ohutusalased märkused
Seda seadet ei tohi kasutada
piiratud füüsiliste, sensoorse-
te või vaimsete võimetega ini-
mesed või kogemuste ja/või
teadmisteta isikud; kui siis ai-
nult nende ohutuse eest vas-
tutava isiku järelevalve all või
kui neid on õpetatud seadet
kasutama ja nad on mõistnud
sellest tulenevaid ohtusid.
Lastel on lubatud kasutada
seadet vaid juhul, kui nad on
üle 8 aasta vanad ja kui nen-
de üle teostab järelvalvet
mõni nende ohutuse eest
vastutav isik või on lapsed
saanud temalt juhiseid sead-
me kasutamise kohta ja
mõistnud sellega kaasnevaid
ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega
mängida.
– 3
ET
143

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?