Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
kan uppstå vid användningen
av apparaten.
Barn får inte leka med appa-
raten.
Barn ska hållas under uppsikt
för att garantera att de inte le-
ker med maskinen.
Rengöringen och använ-
darunderhållet får inte utföras
av barn om de inte står under
uppsikt.
För ej in föremål i ventilations-
öppningarna.
Spruta ej strålen i ögonen.
Rikta ej strålen direkt mot fö-
remål som innehåller elektris-
ka komponenter, som tex in-
sidan av ugnar.
Testa Mikrofaser-tvättkudde
på ett ej synligt ställe innan
användning på känsliga
(glänsande) ytor.
Anvisningar till det uppladd-
ningsbara batteriet
Risk för kortslutning! Stick
inte in ledande föremål (t.ex.
skruvmejsel eller liknande) i
laddningsuttaget.
Laddning av batteriet får en-
dast ske med medföljande
originalladdare eller av KÄR-
CHER godkända laddare.
Anvisningar till laddaren
Byt omgående ut batterilad-
daren med laddkabeln mot ny
originaldel om skador upp-
täcks.
Använd och lagra laddaren
endast i torra utrymmen, om-
givningstemperatur 5 - 40° C.
58
Vidrör aldrig nätkabeln med
våta händer.
Anvisningar för transport
Batteriet är testat enligt gäl-
lande bestämmelser för inter-
national befordran och får
transporteras/skickas.
Emballagematerialen kan åter-
vinnas. Kasta inte emballaget i
hushållssoporna utan för dem till åter-
vinning.
Batterier, engångs och uppladd-
ningsbara, innehåller ämnen som
inte får komma ut i miljön. Maski-
nen och batterierna i den får därför inte
kastas i hushållssoporna. Avfallshan-
teringen kan göras utan kostnad via lo-
kala återlämnings- och insamlingssys-
tem
Upplysningar om ingredienser
(REACH)
Aktuell information om ingredienser
finns på:
www.kaercher.com/REACH
Symboler i bruksanvisningen
Fara
För en omedelbart överhängan-
de fara som kan leda till svåra
skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som
kan leda till svåra skador eller
döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som
kan leda till lätta skador eller
materiella skador.
– 4
SV
Miljöskydd

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?