Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 89

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gyerekeket felügyelni kell,
annak biztosításáért, hogy a
készülékkel ne játszanak.
Tisztítást és felhasználó általi
karbantartást nem szabad
gyermekeknek felügyelet nél-
kül elvégezni.
Ne helyezzen be semmilyen
tárgyat a szellőzőnyílásba.
A permetsugárral ne spriccel-
jen a szembe.
A permetsugarat ne irányítsa
közvetlenül olyan eszközök-
re, amelyek elektromos alkat-
részeket tartalmaznak, mint
pl. kályhák belseje.
Érzékeny (tükörfényes) felü-
leteken használat előtt pró-
bálja ki a mikrofaser törlőfejet
egy nem látható helyen.
Megjegyzés az akkuhoz
Rövidzárlat veszély! Ne he-
lyezzen vezető tárgyakat (pl.
csavarhúzó vagy hasonló) a
töltő csatlakozó dugaszába.
Az akkut tölteni csak a mellé-
kelt eredeti töltő készülékkel
vagy a KÄRCHER által enge-
délyezett töltő készülékkel
szabad.
Megjegyzés a töltőkészü-
lékhez
A töltőkészüléket és a töltő-
kábelt látható sérülés esetén
haladéktalanul ki kell cserélni
eredeti alkatrészre.
A töltőkészüléket csak száraz
helyen használja és tárolja,
környezeti hőmérséklet 5 -
40° C.
A hálózati dugót soha ne fog-
ja meg nedves kézzel.
Megjegyzések a szállítás-
hoz
Az akku a vonatkozó előírá-
soknak megfelelően nemzet-
közi szállításra ellenőrzött és
szabad szállítani / elküldeni.
Környezetvédelem
A csomagolóanyagok újrahasz-
nosíthatók. Ne dobja a csomago-
lóanyagokat a háztartási szemét-
be, hanem gondoskodjék azok új-
rahasznosításról.
A régi készülékek olyan értékes
újrahasznosítható anyagokat tar-
talmaznak, amelyeknek nem sza-
bad a környezetbe kerülni. A ké-
szüléket és az abban található
akkumulátort nem szabad a ház-
tartási szeméten keresztül eltávo-
lítani. Ezért ezeket a helyileg ren-
delkezésre álló visszavételi és
gyűjtőrendszerek igénybevételé-
vel távolítsa el.
Megjegyzések a tartalmazott anya-
gokkal kapcsolatban (REACH)
Aktuális információkat a tartalmazott
anyagokkal kapcsolatosan a követke-
ző címen talál:
www.kaercher.com/REACH
Szimbólumok az üzemeltetési
útmutatóban
Balesetveszély
Azonnal fenyegető veszély,
amely súlyos testi sérüléshez
vagy halálhoz vezet.
Figyelem!
Esetlegesen veszélyes helyzet,
amely súlyos testi sérüléshez
vagy halálhoz vezethet.
– 4
HU
89

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?