Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 151

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uzmanību
Norāda uz iespējami bīstamu si-
tuāciju, kura var radīt vieglus ie-
vainojumus vai materiālos zau-
dējumus.
Ekspluatācijas sākums
Aparāta apraksts
Izsaiņojot pārbaudiet, vai iesaiņojumā
esošais saturs ir pilnīgs un nebojāts.
Pārvadāšanas laikā radušos bojājumu
gadījumā lūdzam par to informēt tirgo-
tāju.
Attēlus skatiet 2. lapā
Attēls
WV 50
1 Lādētājs ar lādēšanas kabeli
2 Pamataparāts
3 Lādētāja kontaktligzda
4 Uzlādes / darba indikators
5 Kāja
6 Rokturis
7 Aparāta slēdzis (IESL./IZSL.)
8 Netīrā ūdens tvertne, izņemama
9 Noslēgs, netīrā ūdens tvertne
10 Separators
11 Fiksators, separators
12 Uzgalis ar mazgāšanas mēlītēm
13 Fiksators, sūkšanas sprausla
WV 50 plus *
14 Aerosola pudelīte
15 Smidzināšanas svira
16 Mazgāšanas uzgalis
17 Mazgāšanas uzgaļa fiksācijas gre-
dzens
18 Mikrošķiedras uzlika
19 Logu tīrīšanas līdzekļa koncentrāts
* atkarībā no aprīkojuma
Aparāta montāža
Attēls
Uzlieciet sūkšanas sprauslu uz se-
paratora, līdz tā dzirdami nofiksē-
jas.
Uzmontējiet aerosola pudelīti
un mazgāšanas uzgali un
piepildiet ar tīrīšanas līdzekli*
* atkarībā no aprīkojuma
Norāde: Lūdzu, ievērojiet, ka smidzi-
nāšanas galviņas pirmajā izmantoša-
nas reizē nokrīt transportēšanas stipri-
nājums.
Mazgāšanas uzgaļa montāža
Attēls
Noskrūvējiet smidzināšanas galvi-
ņu no aerosola pudelītes.
Uzlieciet mazgāšanas uzgali uz
smidzināšanas galviņas.
Nofiksējiet mazgāšanas uzgali un
smidzināšanas galviņu ar fiksācijas
gredzenu.
Attēls
Uz mazgāšanas uzgaļa nostipriniet
mazgāšanas uzliku un nofiksējiet ar
līplenti.
Aerosola pudelītes uzpilde
Attēls
Lepildiet komplektā esošo koncen-
trātu (1 x 20 ml) aerosola pudelītē
un pudelīti lēnām uzpildiet ar tīru
ūdeni (kopā sanāk 250 ml tīrīšanas
līdzekļa šķīduma).
Noslēdziet pudelīti.
Uzlādēt akumulatoru
Attēls
Lādētāju iespraudiet atbilstošā kon-
taktligzdā.
Iespraudiet lādēšanas kabeļa kon-
taktdakšu aparāta aizmugurē.
– 5
LV
151

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?