Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 154

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vecās ierīces un
akumulatora utilizācija
Šim aparātam ir iebūvēts akumulators,
kurš pirms nolietotā aparāta utilizēša-
nas ir jāizņem.
Akumulatora izņemšana un
utilizēšana
Īssavienojuma risks
Neaizskariet kontaktus vai
vadus.
Sprādzienbīstamība
Nepakļaujiet akumulatoru
stiprai saules starojuma, kar-
stuma, kā arī uguns ietekmei.
Īssavienojums, saēšana ar
kodīgām vielām, kā arī kai-
rinošu tvaiku izplūde izrai-
sa savainojumus.
Neatveriet akumulatoru.
Aparātu drīkst atvērt tikai, lai
izņemtu akumulatoru.
Izņemiet akumulatoru un utili-
zējiet videi nekaitīgā veidā
(atkritumu savākšanas punk-
tos vai pie tirgotāja).
154
– 8
LV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?