Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Uskladnenie prístroja
Prístroj skladujte v suchých priesto-
roch.
Pomoc pri poruchách
Striekacia fľaša nestrieka
Doplňte čistiaci prostriedok.
Čerpací mechanizmus v striekacej
fľaši je chybný, skontaktujte sa s
predajcom.
Prístroj sa nezapína
Skontrolujte ukazovateľ nabitia / pre-
vádzky:
Bez signálu resp pomaly blikajúci
signál: Nabite batériu.
Pri rýchlo blikajúcom signále: Skon-
taktujte sa s predajcom.
Šmuhy pri čistení
Vyčistite odťahovacie ústie.
Otočte opotrebené odťahovacie
čeľuste:
Vytiahnite odťahovacie čeľuste na
boku smerom von. Silikónové če-
ľuste v oblasti zaoblenia navlhčite
vodou alebo čistiacim prostried-
kom. Nasuňte otočené silikónové
čeľuste späť do držiaka.
Odťahovacie čeľuste v prípade
potreby vymeňte:
Ak sú pri otáčaní čeľustí opotrebe-
né obe hrany, potom sú potrebné
nové silikónové čeľuste. Vymeňte
silikónové čeľuste tak, ako je to po-
písané hore.
Skontrolujte dávkovanie čistiaceho
prostriedku.
Voda vystupuje z vetracích
Vyprázdnite nádrž na znečistenú
vodu (max. obsah 100 ml).
122
drážok
Špeciálne príslušenstvo
Koncentrát na čistenie okien (4 x 20
ml)
Obj. číslo: 6.295-302.0
Utierka z mikrovlákien (2 Ks)
Obj. číslo: 2.633-100.0
Odťahovacia čeľusť, široká (2 kusy)
Objed. č.:
Ľadvinka
Objed. č.:
Technické údaje
Druh krytia
Objem nádrže na zne-
čistenú vodu
Doba prevádzky pri pl-
nom nabití batérie
Menovité napätie batérie 3,6
Menovitý výkon prístroja 12
Doba nabíjania vybitej
batérie
Výstupné napätie nabí-
jačky
Výstupný prúd nabíjačky 600 mA
Hladina akustického tla-
ku (EN 60704-2-1)
Hmotnosť
Typ akumulátora
Technické zmeny vyhradené!
– 7
SK
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 ml
20
min
V
W
2
h
5,5
V
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?