Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Copii pot utiliza aparatul doar
dacă au împlinit 8 ani şi sunt
supravegheaţi de o persoană
responsabilă de siguranţa lor
şi dacă au fost instruiţi de că-
tre aceasta cu privire la utili-
zarea acestuia şi sunt conşti-
enţi de pericolele care rezultă
din aceasta.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu
aparatul.
Nu lăsaţi copii nesuprave-
gheaţi, pentru a vă asigura,
că nu se joacă cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea fie-
rului de călcat pot fi efectuate
de copii doar dacă sunt su-
pravegheaţi.
Nu introduceţi obiecte în fan-
ta de aerisire.
Nu pulverizaţi jetul în ochi.
Nu orientaţi jetul în direcţia
mijloacelor de lucru, care
conţin piese electrice, cum ar
fi de ex. spaţiul interior al cup-
toarelor.
Înainte de utilizarea pe supra-
feţe sensibile (foarte lucioa-
se) testaţi tamponul pentru
şters din microfibră într-un un
loc mai puţin vizibil.
Informaţii despre acumulator
Pericol de scurtcircuite! Nu
introduceţi obiecte conduc-
toare (de ex. şurubelniţă sau
altele similare) în mufa de în-
cărcare.
Încărcarea acumulatorului se
va face doar cu încărcătorul
original inclus în livrare sau
cu încărcătoare aprobate de
KÄRCHER.
Informaţii despre încărcă-
tor
Încărcătorul cu cablu de în-
cărcare trebuie înlocuit imedi-
at cu unul original dacă există
deteriorări vizibile.
Încărcătorul trebuie utilizat şi
depozitat numai în încăperi
uscate, cu o temperatură am-
biantă între 5 - 40° C.
Nu prindeţi ştecherul cu mâi-
nile ude.
Indicaţii referitoare la trans-
port
Acumulatorul este testat con-
form reglementărilor internaţi-
onale de transport şi poate fi
transportat / expediat.
Protecţia mediului
înconjurător
Materialele de ambalare sunt re-
ciclabile. Ambalajele nu trebuie
aruncate în gunoiul menajer, ci
trebuie duse la un centru de co-
lectare şi revalorificare a deşeuri-
lor.
Bateriile şi acumulatorii conţin
substanţe, care nu au voie să
ajungă în mediul înconjurător.
Aparatul şi acumulatorul acestuia
nu trebuie aruncate la gunoiul
menajer. Acestea pot fi eliminate
gratuit prin sistemele locale de
colectare şi revalorificare a mate-
rialelor reciclabile.
Observaţii referitoare la materialele
conţinute (REACH)
Informaţii actuale referitoare la materi-
alele conţinute puteţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
– 4
RO
113

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?