Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Likvidácia starého prístroja
a batérií
Toto zariadenie obsahuje zabudovanú
batériu, ktorú pred likvidáciou starého
zariadenia vyberte.
Vybratie a likvidácia batérie
Nebezpečenstvo skratu
Nedotýkajte sa žiadnych kon-
taktov alebo vodičov.
Nebezpečenstvo explózie
Akumulátory nemôžete vy-
stavovať silnému slnečnému
žiareniu, horúčave a tiež oh-
ňu.
Nebezpečenstvo zranenia
spôsobené skratom, polep-
taním alebo únikom dráždi-
vých výparov.
Neotvárajte akumulátor.
Prístroj sa smie otvoriť len z
dôvodu vybratia batérie.
Batériu vyberte a zlikvidujte
tak, aby ste chránili životné
prostredie (v zberni alebo u
predajcu).
– 8
SK
123

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?