Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 142

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Отстраняване на стари
уреди и батерии като
отпадъци
Този уред съдържа вградена батерия,
моля демонтирайте я преди да от-
страните стария уред като отпадък.
Демонтаж на батерията и
отстраняване като отпадък
Опасност от късо съе-
динение
Не докосвайте контакти
или кабели.
Опасност от експлозия
Не излагайте батерията
на силни слънчеви лъчи,
жега или огън.
Опасност от нараняване
поради късо съединение,
изгаряне с киселина или
поради изпускане на
дразнещи пари
Не отваряйте батерия-
та.
Отварянето на уреда е
позволено само за отстра-
няване на батерията като
отпадък.
Свалете акумулатора и го
отстранете като отпа-
дък, опазвайки околната
среда (на местата за съ-
биране или при търгове-
ца).
142
– 9
BG

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?