Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Slovenina
Používanie výrobku v súlade s
jeho určením . . . . . . . . . . . . . . SK . . .3
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . SK . . .3
Uvedenie do prevádzky . . . . . . SK . . .5
Ukončenie práce / vyčistenie
zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .6
Pomoc pri poruchách . . . . . . . . SK . . .7
Špeciálne príslušenstvo . . . . . . SK . . .7
Technické údaje . . . . . . . . . . . . SK . . .7
Likvidácia starého prístroja a
batérií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .8
Vážený zákazník,
Pred prvým použitím vášho
zariadenia si prečítajte tento
pôvodný návod na použitie, konajte
podľa neho a uschovajte ho pre ne-
skoršie použitie alebo pre ďalšieho
majiteľa zariadenia.
Prístroj sa dodáva v 2 rozličných pre-
vedeniach.
WV 50
WV 50 plus vrátane striekacej fľaše s
umývacou násadou a koncentrátom na
čistenie okien
Používanie výrobku v
súlade s jeho určením
Tento prístroj napájaný baté-
riou používajte výlučne na sú-
kromné účely použitia, načis-
tenie vlhkého, hladkého povr-
chu, ako sú okná, zrkadlá a
obkladačky. Nesmie sa vysá-
vať žiadny prach.
Prístroj nie je vhodný na vy-
sávanie väčšieho množstva
tekutín z vodorovného povr-
chu, napr. z prevráteného po-
hára na pitie (max. 25 ml).
118
Obsah
Tento prístroj používajte len v
spojení s pôvodnými pros-
triedkami na čistenie okien
(žiadny lieh, žiadny penový
čistič).
Odporúčame: Koncentrát na
čistenie okien od spoločnosti
KÄRCHER (pozri kapitola
„Špeciálne príslušenstvo").
Tento prístroj používajte iba s
príslušenstvom a náhradnými
dielmi schválenými firmou
KÄRCHER.
Každé použitie prekračujúce
daný rozsah, platí ako použitie
nezodpovedajúce stanovenému
určeniu. Za škody z toho vyplý-
vajúce výrobca neručí; riziko ne-
sie samotný užívateľ.
Bezpečnostné pokyny
Tento prístroj nie je určený
nato, aby ho používali osoby
s obmedzenými fyzickými,
senzorickými alebo duševný-
mi schopnosťami alebo ne-
dostatkom skúseností a/ale-
bo nedostatočnými vedomos-
ťami, môžu ho použiť iba
v tom prípade, ak sú kvôli
vlastnej bezpečnosti pod do-
zorom spoľahlivej osoby ale-
bo od nej dostali pokyny, ako
sa má prístroj používať a po-
chopili nebezpečenstvá vy-
chádzajúce z prístroja.
Deti môžu používať prístroj
iba vtedy, ak sú staršie než 8
rokov a ak sú kvôli vlastnej
bezpečnosti pod dozorom
spoľahlivej osoby, alebo od
– 3
SK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?