Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 112

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Cuprins
Românete
Utilizarea corectă . . . . . . . . . . . RO . . .3
Măsuri de siguranţă . . . . . . . . . RO . . .3
Punerea în funcţiune . . . . . . . . RO . . .5
Terminarea lucrului / curăţarea
aparatului . . . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .7
Remedierea defecţiunilor . . . . . RO . . .7
Accesorii opţionale . . . . . . . . . . RO . . .7
Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . RO . . .8
Eliminarea aparatului uzat şi a
acumulatoarelor . . . . . . . . . . . . RO . . .8
Mult stimate client,
Înainte de prima utilizare a
aparatului dvs. citiţi acest in-
strucţiuni original, respectaţi instrucţiu-
nile cuprinse în acesta şi păstraţi-l pen-
tru întrebuinţarea ulterioară sau pentru
următorii posesori.
Aparatul este disponibil în două varian-
te diferite.
WV 50
WV 50 plus inclusiv flacon de pulveri-
zare cu dispozitiv de ştergere şi con-
centrat de soluţie de curăţat geamuri.
Utilizarea corectă
Utilizaţi acest aparat alimen-
tat cu acumulator exclusiv în
domeniul privat, pentru cură-
ţarea spaţiilor umede, nete-
de, cum sunt ferestrele, oglin-
zile sau faianţa şi gresia. Nu
este permisă aspirarea prafu-
lui.
Aparatul nu este adecvat
pentru aspirarea unor canti-
tăţi mai mari de lichide de pe
suprafeţele orizontale, de ex.
lichidele scurse dintr-un pa-
har răsturnat (max. 25 ml).
112
Utilizaţi acest aparat numai
folosind soluţii de curăţat
geamuri obişnuite (nu folosiţi
spirt sau soluţii de curăţat cu
spumare).
Vă recomandăm: Concen-
trat de soluţie de curăţat gea-
muri KÄRCHER (vezi capito-
lul „Accesorii speciale").
Utilizaţi numai accesoriile şi
piesele de schimb aprobate
de firma KÄRCHER.
Utilizarea în orice alt mod decât
cel descris mai sus este consi-
derată improprie. Producătorul
nu-şi asumă responsabilitatea
pentru pagube produse ca ur-
mare a utilizării improprii, riscuri-
le revenindu-i în întregime utili-
zatorului.
Măsuri de siguranţă
Aparatul nu este destinat
pentru a fi folosit de persoane
cu capacităţi psihice, senzori-
ale sau mintale limitate sau
de persoane, care nu dispun
de experienţa şi/sau cunoş-
tinţa necesară, cu excepţia
acelor cazuri, în care ele sunt
supravegheate de o persoa-
nă responsabilă de siguranţa
lor sau au fost instruite de că-
tre această persoană în pri-
vinţa utilizării aparatului şi
sunt conştiente de pericolele
care rezultă din aceasta.
– 3
RO

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?