Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Arbeidsstart
Rengjøring med sprayflaske og
tilbehørsdel*
* avhengig av modell
Figur
For å påføre rengjøringsmidlet,
trykk flaskens sprøytehendel og
spray inn flaten jevnt. Løsne derpå
smusset med moppen.
Merk: Pad skylles ved behov av un-
der rennende vann!
Figur
Kole til apparatet, lade- / driftsindi-
kator lyser kontinuerlig.
Viktig: Før bruk, forsikre deg om at av-
strykerene er frie for smuss.
For å suge opp rengjøringsvæsken,
dra apparatet ovenfra og ned.
Merk: Vanskelig tilgjengelige flater
kan suges på tvers så vel som via
hodet (begrenset mengde).
Merknader:
Ved svakt batteri begynner lade- /
driftsindikator langsomt å blinke, og
apparatet kobles ut etter en viss tid. I
så fall må batteriet lades opp
Apparatet kan slås av når spruteflas-
ken er i bruk. Da vil brukstiden økes
betraktelig for hver opplading av batte-
riet.
Rengjøring uten sprayflaske
Påfør rengjøringsmidlet på vanlig
måte og løsne smusset, som angitt
av produsenten.
Flere prosedyrer som ved "Rengjø-
ring med spruteflaske og viskepå-
sats", figur
Avbryte arbeidet
Figur
Sett apparatet på ståfoten (parke-
ringsposisjon) og slå av.
54
.
Tøm beholderen under
Når den maksimale fyllingsgraden
(markering) av bruktvannstanken er
nådd, må tanken tømmes.
Figur
Slå av maskinen.
Figur
Dra av forriglingen på bruktvanns-
tanken og tøm den.
Lukk lokket på spillvannstanken.
Avslutte arbeidet / rengjøre
Figur
Slå av maskinen.
Figur
Lås først opp sugedysen og ta den
av avskilleren, lås derettet opp av-
skilleren og ta den av.
Rengjør avskilleren og sugedysen
under rennende vann (ikke egnet
for oppvaskemaskin).
Figur
Merknad: I basisapparatet be-
finner det seg elektriske kompo-
nenter, dette må ikke skylles un-
der rennende vann!
Ta av bruktvannstanken, drei dek-
selet og trekk det ut.
Tøm tanken og skyll med vann.
Lukk tanken igjen.
Ta moppen av sprayflasken og
vask under rennende vann. Mop-
pen kan vaskes ved opp til 60°C i
vaskemaskin (ikke bruk skyllemid-
del).
La rengjort apparat tørkes før de-
lene settes sammen igjen.
Lad opp batteriet.
– 6
NO
arbeidet
apparatet

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?