Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Starte med arbejdet
Rengøring med sprøjteflaske og
viskekomponent*
* afhængig af udstyret
Figur
Tryk flaskens sprøjtehåndtag for at
påføre rensemidlet og sprøjt rense-
midlet jævnligt på overfladen. Løsn
så snavset med viskekomponen-
ten.
Bemærk: Pad renses efter behov
under flydende vand!
Figur
Tænd maskinen, oplade-/driftsindi-
katoren lyser konstant.
Vigtigt: Sørg inden brug for, at aftræk-
ningslæben er fri for snavs.
Træk maskinen fra oven og nedad
for at opsuge rensemiddelvæsken.
Bemærk: Svær tilgængelige områ-
der kan udsuges på tværs som
også over hovedet (begrænset
mængde).
Bemærk:
Hvis batteriet er svagt starter oplade-/
driftsindikatoren langsomt at blinke og
maskinen slukkes efter et tidsrum. I
dette tilfælde skal batteriet oplades.
Mens sprøjteflasken er i brug, kan ma-
skinen frakobles. Dermed øges driftsti-
den betydeligt pr. opladning.
Rengøring uden sprøjteflaske
Påfør rensemidlet ifølge producen-
tens anvisninger på traditionel
måde og løsn snavset.
Videre fremgangsmåde som ved
"Rengøring med sprøjteflaske og
viskekomponent", figur
Afbryde arbejdet
Figur
Sluk maskinen og stil den på foden
(parkeringsposition).
48
Tømme beholderen under
Hvis snavsevandstankens max. på-
fyldningstand (markering) blev opnået
skal tanken tømmes.
Figur
Sluk for renseren
Figur
Træk snavsevandstankens lås og
tøm tanken.
Lås låsen på snavsvandsbeholde-
ren.
Afslutte arbejdet / rense
Figur
Sluk for renseren
Figur
Løsn først sugedysen og tag den af
udskilleren. Løsn derefter udskille-
ren og tag den ligeledes af.
Rens udskiller og sugedyse under
flydende vand (ikke egnet til opva-
skemaskinen).
Figur
OBS: Basisenheden indeholder
elektriske komponenter, disse
må ikke renses under flydende
vand!
Fjern snavsevandstanken, drej lå-
get og træk det ud.
Tøm tanken og skyl den med vand.
Sæt låget på igen.
Træk viskebetrækket af sprøjtefla-
sken og rens den under flydende
vand. Viskebetrækket kan også va-
skes i vaskemaskinen på 60°C
(uden skyllemiddel).
.
Den rensede maskinen skal tørres
inden den samles igen.
Oplade akkuer
– 6
DA
arbejdet
maskinen

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?