Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Čiščenja in uporabniškega
vzdrževanja otroci ne smejo
izvajati brez nadzora.
V prezračevalne reže ne
vstavljajte nikakršnih pred-
metov.
Pršilnega curka ne razpršujte
v oči.
Pršilnega curka ne usmerjajte
neposredno na delovna sred-
stva, ki vsebujejo električne
komponente, kot npr. notra-
njost pečice.
Pred uporabo na občutljivih
površinah (z visokim leskom)
testirajte blazinico za brisanje
iz mikrovlaken na nevidnem
mestu.
Opozorila glede akumulator-
ske baterije
Nevarnost kratkega stika! V
polnilno pušo ne vstavljajte
prevodnih predmetov (npr. iz-
vijač ali podobno).
Polnjenje akumulatorske ba-
terije je dovoljeno le s prilože-
nim originalnim polnilnikom
ali s polnilniki, ki jih dopušča
podj. KÄRCHER.
Opozorila glede polnilnika
V primeru očitne poškodbe
polnilnik s polnilnim kablom
nemudoma zamenjajte z ori-
ginalnim delom.
Polnilnik uporabljajte in shra-
njujte le v suhih prostorih,
temperatura okolice 5 - 40° C.
Omrežnega vtiča nikoli ne pri-
jemajte z mokrimi rokami.
Opozorila za transport
Akumulatorska baterija je te-
stirana v skladu z relevantni-
mi predpisi za mednarodni
transport in se sme transpor-
tirati / pošiljati.
Varstvo okolja
Embalažo je mogoče reciklirati.
Prosimo, da embalaže ne odlaga-
te med gospodinjski odpad, pač pa jo
oddajte v ponovno predelavo.
Stare naprave vsebujejo drago-
cene reciklirne materiale in snovi,
ki ne smejo priti v okolje. Naprave
in akumulatorske baterije v njej se zato
ne sme zavreči preko gospodinjskih
odpadkov. Med odpadke ju lahko brez-
plačno odstranite preko lokalno razpo-
ložljivih sistemov vračanja in zbirnih
sistemov.
Opozorila k sestavinam (REACH)
Aktualne informacije o sestavinah naj-
dete na:
www.kaercher.com/REACH
Simboli v navodilu za uporabo
Nevarnost
Za neposredno grozečo nevar-
nost, ki vodi do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
Opozorilo
Za možno nevarno situacijo, ki
bi lahko vodila do težkih telesnih
poškodb ali smrti.
Pozor
Za možno nevarno situacijo, ki
lahko vodi do lahkih poškodb ali
materialne škode.
– 4
SL
101

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?