Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Sisällysluettelo

Suomi

Tarkoituksenmukainen käyttö. . FI
Turvaohjeet . . . . . . . . . . . . . . . FI
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . . . . . FI
Työn lopetus / laitteen puhdis-
tus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Erikoisvarusteet . . . . . . . . . . . . FI
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . FI
Vanhan laitteen ja akun hävittä-
minen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FI
Arvoisa asiakas,
Lue käyttöohje ennen laittee-
si käyttämistä, säilytä käyttö-
ohje myöhempää käyttöä tai mahdol-
lista myöhempää omistajaa varten.
Laite on toimitettavissa kahtena eri
versiona.
WV 50
WV 50 plus mukana suihkutuspullo
pyyhinpäällisellä ja ikkunanpuhdistus-
aine-tiiviste
Tarkoituksenmukainen
käyttö
Käytä tätä akkukäyttöistä lai-
tetta vain yksityisiin käyttötar-
koituksiin, kosteiden tasais-
ten pintojen, kuten ikkunoi-
den, peilien tai laattojen puh-
distamiseen. Laitteella ei saa
imuroida pölyä.
Laite ei sovellu imuroimaan
suurta määrää nestettä,
esim. kaatuneen juomalasin
sisältöä, vaakasuoralta pin-
nalta (maks. 25 ml).
Käytä tämän laitteen kanssa
vain tavanomaisia ikkunan-
puhdistusaineita (ei spriitä tai
puhdistusvaahtoa).
Suosittelemme: KÄRCHER
ikkunanpuhdistusaine-tiivis-
tettä (katso kohtaa "Lisäva-
. . .3
rusteet").
. . .3
. . .5
Käytä tätä laitetta vain KÄR-
CHERin hyväksymien varus-
. . .6
teiden ja varaosien kanssa.
. . .7
Kaikki tästä poikkeava käyttö
. . .7
katsotaan tarkoituksenvastai-
. . .7
seksi. Valmistaja ei vastaa poik-
. . .8
keavasta käytöstä johtuvista va-
hingoista, riski on yksin käyttä-
jän.
Laitetta eivät saa käyttää sel-
laiset henkilöt, joilla on rajoit-
tuneet fyysiset, aistimukselli-
set tai henkiset kyvyt tai, joilta
puuttuu laitteen käyttämiseen
tarvittavaa kokemusta ja/tai
tietoa, paitsi jos heidän turval-
lisuudestaan vastaava henki-
lö valvoo heitä tai on antanut
heille laitteen käyttämiseen
tarvittavat ohjeet.
Lapset saavat käyttää laitetta
vain, kun he ovat yli 8 vuotiai-
ta ja ovat turvallisuudesta
vastaavan henkilön valvon-
nassa tai ovat saaneet hänel-
tä opastuksen laitteen käyttä-
miseen.
Lapset eivät saa leikkiä lait-
teen kanssa.
Lapsia on valvottava sen var-
mistamiseksi, että he eivät
leiki laitteella.
Lapset eivät saa ilman valvon-
taa suorittaa laitteen puhdis-
tus- tai huoltotoimenpiteitä.
– 3
FI
Turvaohjeet
63

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?