Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 94

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
eština
Správné používání přístroje . . . CS . . .3
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . CS . . .3
Uvedení přístroje do provozu . . CS . . .5
Ukončení práce / čištění zaříze-
ní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .6
Pomoc při poruchách . . . . . . . . CS . . .7
Zvláštní příslušenství . . . . . . . . CS . . .7
Technické údaje . . . . . . . . . . . . CS . . .8
Starý přístroj a akumulátor zlik-
vidujte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .8
Vážený zákazníku,
Před prvním použitím svého
zařízení si přečtěte tento pů-
vodní návod k používání, řiďte se jím a
uložte jej pro pozdější použití nebo pro
dalšího majitele.
Zařízení se dodává ve 2 odlišných pro-
vedeních.
WV 50
WV 50 plus vč. postřikovací láhve se
stíracím nástavcem a koncentrovaným
prostředkem na čištění oken
Správné používání přístroje
Toto zařízení na akumuláto-
rový pohon používejte pouze
pro soukromé účely k čištění
vlhkých a hladkých ploch, ja-
kými jsou okna, zrcadla nebo
dlaždice. Nesmí se jím vysá-
vat prach.
Zařízení se nehodí k vysává-
ní větších množství kapalin z
vodorovných ploch, např. z
převržené a vylité sklenice
(max. 25 ml).
zařízení používejte pouze v
kombinaci s obvyklými pro-
středky na čištění oken (bez
lihu a nepěnivými).
94
Obsah
Doporučujeme: Koncentrova-
ný prostředek na čištění oken
od firmy KÄRCHER (viz kapi-
tolu „Zvláštní příslušenství").
Toto zařízení používejte vý-
hradně s příslušenstvím a ná-
hradními díly, které byly
schváleny firmou KÄRCHER.
Jakékoli použití překračující ten-
to rámec platí za použití, jež
není v souladu s určením. Za
škody vzniklé takovým používá-
ním výrobce neručí; rizika za ně
nese uživatel sám.
Bezpečnostní pokyny
Toto zařízení není určeno k
tomu, aby je používaly osoby
s omezenými fyzickými,
smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby
zcela bez zkušeností a/nebo
znalostí, ledaže by tak činily
pod dohledem osoby pověře-
né zajištěním jejich bezpeč-
nosti nebo poté, co od ní ob-
držely instruktáž, jak se zaří-
zením zacházet a uvědomují
si nebezpečích, která s pou-
žíváním přístroje souvisí.
Děti smí přístroj používat
pouze tehdy, pokud jsou star-
ší 8 let a pokud na jejich bez-
pečnost dohlíží příslušná
osoba nebo pokud o ní získali
pokyny, jak se přístroj použí-
vá a uvědomují si nebezpe-
čím, která s používáním pří-
stroje souvisí.
Není dovoleno, aby si děti s
přístrojem hrály.
– 3
CS

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?