Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Į vėdinimo angas nekiškite jo-
kių daiktų.
Nenukreipkite skysčio srovės
į akis.
Nenukreipkite skysčio srovės
tiesiai į daiktus, turinčias elek-
tros dalių, pavyzdžiui, krosnių
vidų.
Prieš naudodami mikropluoš-
to padą ant jautrių (ypač bliz-
gių) paviršių, išbandykite jį
nematomoje vietoje.
Pastabos dėl baterijos naudo-
jimo
Trumpojo jungimo pavojus!
Į įkrovimo lizdą nekiškite lai-
džių daiktų (pavyzdžiui, at-
suktuvų ir pan.).
Įkrauti akumuliatorių leidžia-
ma tik kartu patiektu originaliu
arba KÄRCHER aprobuotu
įkrovikliu.
Pastabos dėl įkroviklio
naudojimo
Atsiradus matomiems įkrovi-
klio ir jo kabelio gedimams,
nedelsdami juos pakeiskite
naujais.
Įkroviklį naudokite ir laikykite
tik sausose patalpose, kurio-
se temperatūra siekia nuo 5
iki 40° C.
Niekada nelieskite kištuko
šlapiomis rankomis.
Pastabos dėl transportavi-
mo
Baterija buvo patikrinta pagal
reikšminius nuostatus tarp-
tautiniam pervežimui ir jį lei-
džiama transportuoti arba
siųsti.
156
Aplinkos apsauga
Pakuotės medžiagos gali būti
perdirbamos. Neišmeskite pa-
kuočių kartu su buitinėmis atlieko-
mis, bet atiduokite jas perdirbi-
mui.
Naudoti įrenginiai turi vertingų
perdirbamų medžiagų ir kenks-
mingų medžiagų, kurios negali
patekti į aplinką. Todėl įrenginį ir
jo bateriją draudžiama šalinti su
buities atliekomis. Atliekas su-
tvarkymui nemokamai galite pa-
teikti grąžinimo ir surinkimo tarny-
boms.
Nurodymai apie sudedamąsias me-
džiagas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamą-
sias dalis rasite adresu:
www.kaercher.com/REACH
Naudojimo instrukcijoje
naudojami simboliai
Pavojus
Žymi gresiantį tiesioginį pavojų,
galintį sukelti sunkius sužaloji-
mus arba mirtį.
Įspėjimas
Žymi galimą pavojų, galintį su-
kelti sunkius sužalojimus arba
mirtį.
Atsargiai
Žymi galimą pavojų, galintį su-
kelti lengvus sužalojimus arba
materialinius nuostolius.
– 4
LT

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?