Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 103

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Začetek dela
Čiščenje s pršilno steklenico in
nastavkom za brisanje*
* glede na opremo
Slika
Za nanašanje čistilnega sredstva
pritisnite pršilno ročico steklenice in
površino enakomerno napršite,
nato z blazinico za brisanje raztopi-
te umazanijo.
Opozorilo: Blazinico po potrebi iz-
perite pod tekočo vodo!
Slika
Vklopite napravo, indikator polnje-
nja / delovanja neprekinjeno sveti.
Pomembno: Pred uporabo se prepri-
čajte, da so brisalci brez umazanije.
Za sesanje čistilne tekočine napra-
vo vlecite od zgoraj navzdol.
Opozorilo: Težko dostopne površi-
ne se lahko posesajo tako prečno
kot tudi nad glavo (omejena količi-
na).
Napotki:
Pri šibki akumulatorski bateriji začne
indikator polnjenja / delovanja počasi
utripati in naprava se po določenem
času izklopi. V tem primeru napolnite
akumulatorsko baterijo.
Med uporabo pršilne steklenice se lah-
ko naprava izklopi. S tem se znatno
poveča čas delovanja na polnitev aku-
mulatorske baterije.
Čiščenje brez pršilne steklenice
Čistilno sredstvo nanesite po navo-
dilih proizvajalca na običajen način
in raztopite umazanijo.
Nadaljnji postopek kot pri "Čiščenju
s pršilno steklenico in nastavkom
za brisanje", slika
.
SL
Prekinitev dela
Slika
Izklopite napravo in jo odložite na
nogice (parkirni položaj).
Praznjenje zbiralnika med
delom
Ko je dosežen maksimalen nivo polnje-
nja (oznaka) rezervoarja za umazano
vodo, izpraznite rezervoar.
Slika
Izklopite napravo.
Slika
Potegnite zapiralo rezervoarja za
umazano vodo in izpraznite rezer-
voar.
Zaprite zapiralo rezervoarja za
umazano vodo.
Zaključek dela / Čiščenje
naprave
Slika
Izklopite napravo.
Slika
Najprej deblokirajte sesalno šobo in
jo snemite z ločilnika, nato debloki-
rajte ločilnik in ga prav tako snemi-
te.
Ločilnik in sesalno šobo očistite pod
tekočo vodo (ni primerno za pomi-
valni stroj).
Slika
Pozor: Osnovna naprava vse-
buje električne komponente, le-
te ne čistite pod tekočo vodo!
Snemite rezervoar za umazano vo-
do, zapiralo obrnite in izvlecite.
Izpraznite rezervoar in splaknite z
vodo. Rezervoar ponovno zaprite.
Prevleko za brisanje snemite s pr-
šilne steklenice in jo izperite pod te-
kočo vodo. Prevleko za brisanje
– 6
103

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?