Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bortskaffe elektronisk
affald og batterier
Maskinen har en integreret akkumula-
tor som skal fjernes inden maskinen
bortskaffes.
Afmontere og bortskaffe
batteriet
Fare for kortslutning
Berør ingen kontakter eller
ledninger.
Eksplosionsfare
Akkumulatorer må ikke ud-
sættes for stærk sollys, var-
me eller ild.
Fare for personskader pga.
kortslutning, ætsning eller
udslip af irriterende dampe.
Akkuer må ikke åbnes.
Maskinen må kun åbnes til
bortskaffelse af akkumulato-
ren.
Fjern batteriet (akku) og bort-
skaf det miljørigtigt (sam-
lingsstation eller forhandler).
50
– 8
DA

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?